Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

New England Journal of Medicine publicerar 12-veckorsdata från studie som utvärderar atogepant som förebyggande migränbehandling

AbbVie meddelar att New England Journal of Medicine (NEJM) har publicerat 12-veckorsdata från fas III-studien ADVANCE, som utvärderar atogepant för förebyggande behandling av migrän hos vuxna med episodisk migrän.

Studien inkluderade deltagare med 4 till 14 migrändagar per månad och fann att alla behandlingsgrupper med atogepant (10, 30 respektive 60 mg daglig engångsdos) uppnådde det primära effektmåttet med en statistiskt signifikant minskning av genomsnittligt antal månatliga migrändagar under hela behandlingsperioden om 12 veckor jämfört med placebo.2Studien fann också att en större andel av de atogepantbehandlade deltagarna uppnådde minst 50 procent genomsnittlig minskning av månatliga migrändagar för alla doser jämfört med placebo samt att behandlingsgrupperna med atogepant 30 och 60 mg uppnådde alla förspecificerade sekundära effektmått.2

I fas III-studien ADVANCE upplevde deltagarna en signifikant minskning av antalet migrän-och huvudvärksdagar under 12 veckors behandling med atogepant1

  • Som sekundärt effektmått visade studien att majoriteten av deltagarna med atogepantbehandling uppnådde minst 50 procent genomsnittlig minskning av månatliga migrändagar för alla doser jämfört med placebo¹
  • Atogepant i doserna 30 och 60 mg visade statistiskt signifikanta förbättringar i alla de sex förspecificerade sekundära effektmåtten, inklusive minskning av akut läkemedels-användning och funktionsnedsättning, jämfört med placebo¹

NEJM-artikeln i sin helhet återfinns här.

Liknande poster

Pumpen för Produodopa är nu CE-godkänd och behandling blir snart tillgänglig

Läs mer...

Ny förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

Läs mer...

CHMP ger positivt utlåtande för atogepant som förebyggande behandling mot migrän

Läs mer...