Om Neurologi i Sverige

Neurologi i Sverige är ett forum för erfarenhetsutbyte, debatt och eftertanke som tar det vida perspektivet på neurologisjukvård. Neurologi i Sverige finns till för att fylla behovet av en tidning som tar ett bredare grepp än det rent vetenskapliga men med strikt fokus på neurologiska sjukdomar.

I tidningen kan du läsa om alla aspekter av din och dina kollegors och patienters vardag. Artiklarna spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Vår målsättning och vår förhoppning är att tidningen skall bidra till en bättre neurologisjukvård genom att fånga upp nya kunskaper och frågor av både medicinsk, organisatorisk och politisk natur.

För att säkra kvaliteten i artiklarna är vi glada att ha lyckats rekrytera ett mycket kompetent redaktionsråd. Personerna som ingår bidrar med kunskaper inom sina repektive specialområden. För innehållet i en enskild artikel svarar författaren. Innehållet i artiklarna överensstämmer inte nödvändigtvis med redaktionsrådets eller redaktionens åsikter.  Se vilka det är under fliken Redaktionsråd.

Neurologi i Sverige distribueras till alla specialistläkare och sjuksköterskor inom neurologisjukvården i Sverige. Vår ambition är att tidningen skall nå ut till alla läkare som behandlar patienter som lider av en neurologisk sjukdom.

Idag delas tidningen ut till läkare inom följande specialiteter:

Neurologi
Geriatrik
Rehabilitering
Neurokirurgi
Neurofysiology
Habilitering
Minneskliniker
Smärtläkare
Arbetsterapeuter
Sjukgymnaster
Mfl.

Samt till sjuksköterskor inom:
Neurologi
Geriatrik
Rehabilitering

Om du behandlar patienter med neurologiska sjukdomar men inte får tidningen idag mejla till [email protected] så ordnar vi så att du får tidningen skickad till arbetsplatsen. Vi önskar självfallet att du som läsare är med och påverkar innehållet genom att tycka till om artiklar eller om de frågor som berör dig i ditt dagliga arbete.

Neurologi i Sverige utkommer med fyra nummer per år och har en TS-kontrollerad upplaga på 5800 exemplar.

Neurologi i Sverige publiceras av Pharma Industry Publishing AB som är helägt av Add Health Media AB.