Om Neurologi i Sverige

Neurologi i Sverige är ett forum för erfarenhetsutbyte, debatt och eftertanke som tar det vida perspektivet på neurologisjukvård. Neurologi i Sverige finns till för att fylla behovet av en tidning som tar ett bredare grepp än det rent vetenskapliga och men med strikt fokus på neurologiska sjukdomar.

I tidningen kan du läsa om alla aspekter av din och dina kollegors och patienters vardag. Artiklarna spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Vår målsättning och vår förhoppning är att tidningen skall bidra till en bättre neurologisjukvård genom att fånga upp nya kunskaper och frågor av både medicinsk, organisatorisk och politisk natur.

För att säkra kvaliteten i artiklarna är vi glada att ha lyckats rekrytera ett mycket kompetent redaktionsråd. Personerna som ingår bidrar med kunskaper inom sina repektive specialområden. Se vilka det är under fliken Redaktionsråd.

Vi önskar självfallet att du som läsare är med och påverkar innehållet genom att tycka till om artiklar eller om de frågor som berör dig i ditt dagliga arbete. Tidningen distribueras till alla specialistläkare och sjuksköterskor inom neurologisjukvården i Sverige. Den utkommer med fyra nummer i år. Neurologi i Sverige är TS-kontrollerad och har en upplaga på 5500 exemplar.

Neurologi i Sverige publiceras av Pharma Industry Publishing AB som är helägt av Add Health Media AB.