Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

SVENSKA NEUROLOGIVECKAN – den nya mötesarenan inom svensk neurologi

Fortbildningsinsatser är helt avgörande om vi ska lyckas ta tillvara på de stora framsteg som sker inom neurologin. I sig är det förstås en självklarhet. Lika självklart som det faktum att det alltid går att hitta något som kan förbättras. Inom svensk neurologi finns utan tvekan ett stort engagemang i utbildningsfrågor. Neurologiska sällskap, föreningar och arbetsgrupper med olika ämnesinriktningar har succesivt vuxit fram under det senaste decenniet. Alldeles säkert en naturlig följd av den snabba kunskapsutvecklingen. I takt med att kunskapskraven ökar drivs frågor såsom behandlingsriktlinjer, vidareutbildning och utveckling av kvalitetsregister bäst inom respektive ämnesområde. Samtidigt blir behovet av samordning kring utbildningsinsatser större för att kunna tillgodose bred neurologisk kompetens över hela landet. Att skapa förutsättningar för samverkan inom fortbildningsområdet är en högprioriterad fråga för Svenska Neurologföreningen. Både för att knyta samman vår specialitet och för att verka för klinisk neurologisk excellens. Tiden är nu mogen för en ökad samverkan och det är viktigt att vi från professionens sida tar initiativet till vår egen fortbildning. Under det gångna året har Svenska Neurologföreningen och flera neurologiska sällskap och föreningar träffats för att arbeta med frågan. Vi kan nu med stolthet presentera en gemensam nysatsning: Svenska Neurologiveckan! Nu stundar en årligen återkommande fortbildningsvecka där de ämnesspecifika sällskapen och föreningarna tillsammans utformar programmet. På så sätt skapar vi möjligheten att under en vecka få en högkvalitativ uppdatering inom neurologins olika fält. Vår förhoppning är att det också blir en ny mötesplats som kan komma att präglas av diskussioner kring neurologins viktiga strategiska frågor. Tanken är att veckan ska anordnas på olika orter från år till år. En organisationskommitté har bildats med representanter från Svenska Neurologföreningen och dess ST-utskott samt från respektive ämnesinriktat sällskap/förening och den lokala arrangören, i år neurologkliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

Vi vill hälsa alla varmt välkomna till den första Svenska Neurologiveckan som går av stapeln i Umeå 4–8 maj 2015.

Liknande poster

Neurologiveckan ställs in

Neurologiveckan 2019

Referat från Svenska Neurologiveckan 2015 i Umeå: Förstklassig utbildningsvecka med STOR BREDD