Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Siponimod EU-godkänt för vuxna patienter med sekundär progressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom

Siponimod EU-godkänt för vuxna patienter med sekundär progressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom

  • Siponimod är den första och enda orala behandlingen för patienter med sekundär progressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom i Europa (1).
  • Siponimod ger SPMS-patienter med aktiv sjukdom tillgång till en oral behandling som försenar progression hos denna patientpopulation.
  • Godkännandet baseras på data från EXPAND-studien, den största randomiserade kliniska fas tre studien i en bred SPMS population, visar att siponimod signifikant minskar risken för sjukdomsprogression, inklusive funktionsnedsättning och kognitiv försämring (2,3).

Novartis Mayzent (siponimod) har blivit godkänt inom EU för behandling av vuxna patienter med sekundär progressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom som uttrycker sig genom skov eller radiologiska tecken på inflammatorisk aktivitet. Även om MS-patienters sjukdomsförlopp skiljer sig åt kommer upp till 80 procent av MS-patienter (RRMS) med skov så småningom att övergå till SPMS (4). Siponimod ger SPMS-patienter med aktiv sjukdom, som hittills stått utan behandling, tillgång till en oral behandling som försenar progression i denna patientpopulation.

–  Att fördröja försämring av MS under den progressiva fasen är viktigt. Patienter kan under längre tid vidmakthålla funktioner och får därmed möjlighet att klara sig självständigt. Mayzent är den första orala behandling som visat effekt vid sekundärprogressiv MS som nu blivit godkänt i Europa för förskrivning vid aktiv sekundär progressiv MS, säger Jan Lycke, professor i neurologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

– Behandlingen kan vara av avsevärd betydelse för dagliga aktiviteter hos många personer med sena skeden av MS, där det tidigare saknats godkända preparat, säger Tomas Olsson, professor i neurologi vid KI.

Det europeiska godkännandet gör siponimod till den första och enda orala behandlingen med bevisad effekt på SPMS-patienter med aktiv sjukdom. EXPAND-studien var en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad fas tre studie som jämför effekten och säkerheten för siponimod mot placebo i en bred SPMS population (EDSS-poäng 3.0–6.5 vid utgångsvärde). EXPAND inkluderade en subgrupp av patienter med aktiv sjukdom (n = 779), definierad som patienter med skov under de två åren före studien och/eller, som visar T1-lesioner (skador) genom kontrastmedlet Gadolinium (Gd) vid studiens start (5). Övriga utgångsvärden var liknande i båda grupperna.

I subgruppen av patienter med aktiv SPMS visar resultaten för siponimod att:

  • Risken för tre och sex månaders bekräftad progression av funktionshinder (CDP, confirmed disability progression, som är ett mått på försämrad rörlighet) minskades signifikant med 31 procent respektive 37 procent jämfört med placebo (6).
  • Signifikanta resultat i andra relevanta mått av MS-sjukdomens aktivitet, inklusive årlig skovfrekvens (ARR, Annualized Relapse Rate, ett mått på MS-patientens genomsnittliga antal skov per år för att kunna mäta graden av funktionshinder) och MRI-sjukdomsaktivitet (MRI, Magnetresonanstomografi, det vill säga med magnetkamera) samt förlust av hjärnvolym (hjärnatrofi) (6).

Studieresultaten för den totala populationen visar att siponimod signifikant minskade risken för CDP vid tre månader (primär effektvariabel) med 21 procent jämfört med placebo (p = 0,013) och för sex månaders CDP med 26 procent (jämfört placebo, p = 0,0058) (2). Siponimod har också effekt på kognition, visat genom kliniskt betydelsefulla effekter på kognitiv processhastighet. Detta mättes genom så kallad SDMT (Symbol Digit Modalities Testet, SDMT) (6).

I mars 2019 godkände US Food and Drug Administration (FDA) siponimod för behandling av skovvis multipel skleros (RMS), kliniskt isolerat syndrom (CIS *) och aktiv sekundär progressiv sjukdom hos vuxna. I november 2019 godkände Australian Therapeutic Products Administration (TGA) siponimod för vuxna patienter med SPMS. Novartis har som mål att göra siponimod tillgängligt för patienter över hela världen, och ytterligare registreringsansökningar pågår för närvarande i Schweiz, Japan, Kanada och Kina.

 

Referenser

1. National MS Society Brochure. Disease Modifying Therapies for MS. http://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/Brochure-The-MS-Disease-Modifying-Medications.pdf. Accessed January 2020.

2. Kappos L, Cree B, Fox R, et al. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomized, phase 3 study. Lancet. Published online March 22, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30475-6.

3. Mayzent® (siponimod) Summary of Product Characteristics. Novartis International AG. January 2020.

4. Multiple Sclerosis International Federation. Atlas of MS 2013. http://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/Atlas-of-MS.pdf. Accessed January 2020.

5. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-71372-2_3

Contrast-enhanced MR imaging is a sensitive method for detecting active MS lesions. Gadolinium (Gd) enhancement is a marker for blood brain barrier breakdown and histologically correlates with the inflammatory phase of lesion development.

6. Gold R, Kappos L, Bar-Or A, et al. Efficacy of Siponimod in Secondary Progressive Multiple Sclerosis Patients with Active Disease: The EXPAND Study Subgroup Analysis. P750. 35th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, September 2019.

Kontakt:

Amennai Beyeen, Medical Advisor, Novartis, 070-8893278

Liknande poster

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

Signifikant minskad risk för multipel skleros hos personer som lever med hiv

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS