Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Postcovid utan koppling till aktiv hjärnskada

Postcovid ser inte ut att vara kopplat till infektion av hjärnan eller aktiv hjärnskada. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Jakten på avvikande biomarkörer hos deltagarna gav inga träffar, varken i blodprov eller ryggvätskeprov.

Nelly Kanberg (foto: Malin Arnesson) och Magnus Gisslén (foto: Gunnar Jönsson).

Postcovid kan uppstå efter den akuta fasen av en covid-19-infektion och hålla i sig under lång tid. Tillståndet omfattar olika kombinationer av trötthet, apati och svårigheter med minne och koncentration.

I den aktuella studien, publicerad i tidskriften The Journal of Infectious Diseases, ingick 25 personer med konstaterad postcovid, 6 personer utan kvarvarande symtom efter covid, samt 17 kontrollpersoner som varit helt fria från covid.

Styrkan i studien är inte antalet deltagare, det är ganska begränsat, men däremot det faktum att samtliga inklusive kontrollpersonerna förutom blodprov också genomgick det betydligt mer krävande ryggvätskeprovet.

När proverna togs hade det gått minst tre månader sedan första symtomen på covid hos dem som haft sjukdomen. Proverna togs under perioden februari till november 2021 och analyserades för totalt 37 olika biologiska markörer.

Inga skillnader mellan grupperna

Noterbart är att analysen av blod och ryggvätska visade att sars-cov-2-antigener var odetekterbara i alla prover. Dessutom fanns inga tecken på onormal ökning av vita blodkroppar i ryggvätskeproverna.

Forskarna fann inte heller några signifikanta skillnader mellan grupperna vid analys av blod och ryggvätska vad gäller immunaktivering eller hjärnskademarkörer. Fynden tyder alltså på att postcovid inte är resultat av pågående infektion, immunaktivering eller hjärnskada.

Förstaförfattare i studien är Nelly Kanberg, doktorand inom infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Fynden ökar vår förståelse av postcovid, säger hon. Resultaten tyder på att tillståndet mer sannolikt är en konsekvens av händelser som uppstår under den akuta fasen av covid-19, snarare än en pågående virusinfektion eller ihållande inflammation i centrala nervsystemet.

I vilken mån postcovid kan kopplas till det inflammatoriska pådrag som kroppen utsätts för under själva infektionen är oklart. Många studier pågår i världen, även om riskfaktorer för postcovid.

Viktigt med långsiktig hälsa och vård

Nelly Kanberg understryker vikten av fortsatt forskning om långsiktig påverkan av covid-19 på den neuropsykiatriska hälsan. Hon får medhåll av Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och huvudansvarig för studien.

– För att förbättra vården och livskvaliteten för dem som upplever långvariga neurologiska symtom efter covid-19, måste vi förstå de underliggande orsakerna till postcovid, säger han. Denna studie ger nya insikter om postcovid och kan därmed bli en värdefull bidragsgivare till pågående diskussioner och forskning.

Liknande poster

Blodtest förutsäger funktionsförmåga vid ischemisk stroke

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik