Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny kunskap om ett eftersatt neurologiskt tillstånd

Ny kunskap om ett eftersatt neurologiskt tillstånd

ME/CFS (Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome) eller kroniskt trötthetssyndrom klassificerades som en neurologisk sjukdom 1969. För att öka kunskapen arrangerade Riksföreningen för ME-patienter (RME) en konferens om svårt sjuka ME/CFS patienter på Fazers restaurang & konferens i Stockholm den 19 oktober. Här följer ett referat av Sten Helmfrid, RME.

Tre internationellt kända profiler höll föreläsning: Dr Dan Peterson från Simmaron Research, USA; Professor Mady Hornig från Columbia University Medical Center, USA, och Professor Leonard Jason från DePaul University, USA. Programmet avslutades med att Lena Nilsson, områdeschef för Neurologiska rehabiliteringskliniken, presenterade den nya ME/CFS-enheten i Stora Sköndal. ME/CFS eller kroniskt trötthetssyndrom klassificeras sedan 1969 som en neurologisk sjukdom av Världshälsoorganisationen. Patienterna har en komplex uppsättning neurologiska, immunologiska och endokrina symtom, som uppträder i ett fluktuerande mönster med perioder av återfall och relativ förbättring. Etiologi och patogenes är okända. Sjukdomen är primärt endemisk, men den uppträder också i epidemisk form.

Läs hela referatet som PDF

Liknande poster

Förändringar i vården för smärta, utmattning och ME/CFS

Covid-19 aktiverar slumrande virus, särskilt hos ME-patienter