Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Förändringar i vården för smärta, utmattning och ME/CFS

Patienter med långvarig smärta, utmattningssyndrom och den neurologiska sjukdomen ME/CFS kommer från 2025 att i större utsträckning tas om hand av primärvården med stöd av specialiserade enheter.

Dessa specialiserade enheter för smärta och ME/CFS införs i egen regi och patienter med utmattningssyndrom erbjuds vård inom specialistpsykiatrin. Syftet med förändringarna är att patienterna ska få tidigare insatser, att vården ska bli mer jämlik och att den lättare ska anpassas till senaste forskningen.

En utredning från Region Stockholm visar på fördelar med att organisera den specialiserade vården för långvarig smärta och ME/CFS i egen regi. ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome) är en neurologisk sjukdom som gör personen mycket trött och utmattad. Utredningen visar också på fördelar med att patienter med utmattningssyndrom får vård inom specialistpsykiatrin. Primärvården och psykiatrin kommer därför att förstärkas för att säkerställa att patienter omhändertas.

I det nuvarande vårdvalet finns bara en behandlingsmetod för målgrupperna. De patienter som inte passar in riskerar att exkluderas från rehabilitering, även om de bedöms vara i behov av specialistvård. Det nya beslutet innebär att patienterna erbjuds fler behandlingsalternativ och en mer individanpassad vård. Att omhändertagandet sker i primärvården ökar möjligheterna för tidiga insatser som kan förkorta sjukdomsförlopp och sjukskrivningar. Närmare anknytning till forskning bedöms på lång sikt förbättra utvecklingen av vård och behandlingen för patienterna.

Förändringarna innebär att det nuvarande vårdvalet Specialiserad rehabilitering för långvarig smärta och vid utmattningssyndrom kommer att avvecklas. Resurser som idag läggs på vårdvalet kommer att omfördelas till primärvården och de nya specialistenheterna.

Liknande poster

Genus påverkar smärtupplevelser

Pris för framstående forskning till India Morrison vid Linköpings universitet

Bättre vård för personer med funktionsnedsättningar