Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet yttrar sig om Tegsedi (inotersen) och Onpattro (patisiran) vid ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv, Skelleftesjukan)

NTrådets rekommendation till regionerna är:
att Tegsedi och Onpattro kan användas för patienter i stadium 1 eller 2 som försämrats  trots behandling med ttrstabiliserare. Försämring definieras som subjektivt upplevd  försämring i kombination med något/några av följande mått i en sammanvägd  helhetsbedömning:

tydlig försämring vid neurofysiologisk undersökning

>4 p försämring enligt Kumamotoskalan

ofrivillig viktnedgång cirka 5 % av kroppsvikten / mBMIminskning med cirka  10 % (modified BMI)

debut av nya symtom eller tecken på ytterligare organpåverkan (undantag vid  ögonamyloidos)

att behandling initieras och utvärderas enligt NTrådets riktlinjer framtagna i samråd  med den nationella expertgruppen för transtyretinamyloidos

att använda kvalitetsregistret SveATTRregistret för uppföljning

att teckna de nationellt framtagna avtalen för Tegsedi och Onpattro

Läs hela yttrandet

Liknande poster

NT-rådet rekommenderar behandlingar mot Skelleftesjukan

Tofersen omfattas av nationell samverkan

Fyra nya NHV-uppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset