Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet yttrar sig om Tegsedi (inotersen) och Onpattro (patisiran) vid ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv, Skelleftesjukan)

NTrådets rekommendation till regionerna är:
att Tegsedi och Onpattro kan användas för patienter i stadium 1 eller 2 som försämrats  trots behandling med ttrstabiliserare. Försämring definieras som subjektivt upplevd  försämring i kombination med något/några av följande mått i en sammanvägd  helhetsbedömning:

tydlig försämring vid neurofysiologisk undersökning

>4 p försämring enligt Kumamotoskalan

ofrivillig viktnedgång cirka 5 % av kroppsvikten / mBMIminskning med cirka  10 % (modified BMI)

debut av nya symtom eller tecken på ytterligare organpåverkan (undantag vid  ögonamyloidos)

att behandling initieras och utvärderas enligt NTrådets riktlinjer framtagna i samråd  med den nationella expertgruppen för transtyretinamyloidos

att använda kvalitetsregistret SveATTRregistret för uppföljning

att teckna de nationellt framtagna avtalen för Tegsedi och Onpattro

Läs hela yttrandet

Liknande poster

Tofersen omfattas av nationell samverkan

Läs mer...

Fyra nya NHV-uppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer...

Nationell högspecialiserad vård för systemisk amyloidos tilldelas Norrlands universitetssjukhus

Läs mer...