Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet rekommenderar behandlingar mot Skelleftesjukan

NT-rådets avger ett yttrande till regionerna angående Amvuttra (vutrisiran), Onpattro (patisiran), Tegsedi (inotersen) vid ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv, Skelleftesjukan).

NT-rådets rekommendation är att Amvuttra, Onpattro eller Tegsedi kan användas för patienter i stadium 1 eller 2 som försämrats trots behandling med TTR-stabilisator.

Försämring definieras som subjektivt upplevd försämring i kombination med något/några av följande mått i en sammanvägd helhetsbedömning:

  • tydlig försämring vid neurofysiologisk undersökning
  • >4 p försämring enligt Kumamoto-skalan
  • ofrivillig viktnedgång cirka 5 % av kroppsvikten eller mBMI-minskning med cirka 10 % (modified BMI)
  • debut av nya symtom eller tecken på ytterligare organpåverkan (undantag vid ögonamyloidos)

Läs hela NT-rådet rekommendation här.

Liknande poster

Tofersen omfattas av nationell samverkan

Fyra nya NHV-uppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset

Nationell högspecialiserad vård för systemisk amyloidos tilldelas Norrlands universitetssjukhus