Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fullt fokus på avancerade terapier – nytt ATMP-centrum vid Lunds universitet

Lunds universitet inrättar ett universitetsövergripande utvecklingscentrum för avancerade terapier, LU-ATMP. Det är en kraftsamling för att förflytta medicinsk forskning med potential för nya banbrytande terapier till att nå patientgrupper där traditionella läkemedel inte räcker till.
– Vi vill bidra till visionen om att Sverige ska bli världsledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier, säger Erik Renström, rektor vid Lunds universitet.

Avancerade terapiläkemedel (på engelska Advanced Therapy Medicinal Products, förkortat ATMP) är läkemedel som baseras på celler, vävnader eller gener. Med ATMP kan skador och sjukdomstillstånd behandlas på helt nya sätt och ge bättre möjligheter att lindra och, i successivt allt högre utsträckning, bota en lång rad svåra sjukdomar.

– Det är en spännande och viktig tid när det gäller nya behandlingar för sjukdomar där dagens läkemedel och behandlingar inte räcker till eller saknas helt och hållet, säger Kristina Åkesson, professor och dekan vid Medicinska fakulteten.

En avgörande faktor för att lyckas med ATMP är att ligga i frontlinjen när det gäller stamcells- och genterapiforskning.

– De förutsättningarna har vi som ledande lärosäte när det gäller grundläggande experimentell och translationell forskning inom cell-, vävnads- och genterapi. Det finns ett stort antal forskargrupper vid Medicinska fakulteten som bedriver innovativ forskning med stor potential att utveckla nya ATMP-produkter, säger Kristina Åkesson.

Även vid Lunds universitets tekniska högskola (LTH) bedrivs ATMP-relevant forskning inom en rad områden, bland annat läkemedel, immun- och nanoteknologier samt medicinsk teknik. Universitet bedriver sedan många år också framgångsrik ATMP-relaterad klinisk forskning tillsammans med universitetssjukvården i Region Skåne. Exempel på resultat är de ATMP-behandlingar vid Skånes universitetssjukhus som ges till patienter med blodcancer och vissa neurologiska sjukdomar.

– För att kunna använda dessa avancerade terapier optimalt behövs ett motsvarande ATMP- centrum inom sjukvården. Skånes universitetssjukhus har redan etablerat ett sådant vilket gör att vi gemensamt ligger i framkant av utvecklingen. Detta får betydelse för de patientgrupper som behöver dessa terapier, säger Kristina Åkesson.

Många ATMP är sprungna ur den akademiska forskningen. För att underlätta övergången från upptäckt i forskarlaboratoriet till nya behandlingsterapier för patienterna, behöver tillverkningsprocessen translateras från forskningsrutiner till renrumsrutiner så att den medicinska produkten motsvarar så kallad Good Manufacturing Practice (GMP), god tillverkningssed. Denna translation genomförs vid en så kallad pre-GMP-facilitet och just nu pågår uppbyggnaden av en sådan vid Lunds universitet.

– Komplexiteten för ATMP är större än för traditionella läkemedel (små molekyler) men även i jämförelse med protein och antikroppsläkemedel. Därför krävs nära samverkan mellan akademisk forskning, sjukhus för tillverkning av ATMPs och med patienter för klinisk prövning samt industrin för att kunna skala upp produktionen för att nå många patienter. ATMPs har en potential att bota sjukdomar vi idag anser vara obotliga, det är en spännande utveckling inom forskningsområdet vi får vara med om, säger Anna Falk, professor vid Stamcellscentrum, Lunds universitet.

Liknande poster

Upptäckt visar hur inflammation sprids snabbt i kroppen

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Hallonlika kärlförändringar kan lära oss mer om olika former av demens