Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Balansträning kan minska antalet fall vid måttlig till svår MS

Balansträning kan minska antalet fall vid måttlig till svår MS

Ett tidigt och ofta förekommande symtom vid multipel skleros (MS) är nedsatt balans, vilket kan förklaras med att balansen är beroende av så många olika system och funktioner i kroppen. Nedsatt balans kan leda till fall. Balansträning med hjälp av konceptet CoDuSe har visat sig förbättra balansen, minska antalet fall och förenkla vardagen för personer med måttlig till svår MS. Läs mer i denna artikel av Anna Carling, leg. sjukgymnast och medicine doktor vid Örebro universitet.

Fallfrekvensen för personer med MS är hög, över 50 procent av personer med MS som fortfarande har förmågan att gå ramlar inom en tremånadersperiod.1 Risken för fraktur är även högre hos personer med MS, jämfört med friska kont roller.2 Att förbättra balansen och på så sätt minska antalet fall är därför av stor vikt. I en översikt3 har det rapporterats att personer med MS har en nedsatt förmåga att bibehålla ett stillastående, att sträcka sig utanför sin understödsyta samt att reagera på oväntade stimuli.3 Ytterligare har det framkommit att även förmågan att hålla balansen då uppmärksamheten är delad är nedsatt.4 För att förbättra balansen för personer med mild till måttlig MS skapades ett träningskoncept som kallades CoDuSe.5 Detta koncept innefattar tre olika kärnkomponenter; bålstabilitet (Core stability), delad uppmärksamhet (Dual task) samt sensoriskt utmanande övningar (Sensory function). Deltagarna tränar i grupp under ledning av fysioterapeut 2 gånger per vecka under 7 veckors tid, varje tillfälle är 1 timme långt. Konceptet utvärderades i en randomiserad-kontrollerad studie som inkluderade 87 personer med mild till måttlig MS. Efter träningen fanns det en statistiskt signifikant förbättring av deltagarnas dynamiska balans, mätt med Bergs balansskala, till förmån för träningsgruppen.5 Även antalet fall minskade statistiskt signifikant från före jämfört med efter träningen.6
Tidigare forskning gällande balans och fall hos personer med MS har främst inkluderat personer som inte har så stor  fysisk påverkan av sjukdomen (personer med ett lägre Expanded Disability Status Scale [EDSS] poäng). En systematisk översikt har jämfört effekten av träning för personer med måttlig till svår MS (högre EDSS) i 19 olika artiklar, ingen av dem utvärderar specifikt balansträning.7

Då balansen kan förbättras av träning för personer med mild till måttlig MS är det av intresse att undersöka om liknande effekter kan uppnås även för personer med måttlig till svår MS (EDSS 4,0–7,5).

SYFTE
Syftet var därför att utvärdera effekten samt upplevelsen av CoDuSe-balansträning för personer med måttlig till svår MS.8,9

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning