Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Zilbrysq (zilukoplan) godkänt för behandling av vuxna med generaliserad myastenia gravis

UCB meddelar att Europeiska kommissionen  har beviljat ett marknadsgodkännande för Zilbrysq® (zilukoplan) som tillägg till standardbehandling för behandling av generaliserad myastenia gravis (gMG) hos vuxna patienter som är anti-acetylkolinreceptor (AChR)-antikroppspositiva.

Zilukoplan är den första riktade peptidhämmaren av komplementkomponent 5 (C5) för gMG som ges subkutant (SC) en gång dagligen och den enda C5-hämmaren som godkänts för självadministrering av vuxna patienter med AChR-antikroppspositiv gMG.

Godkännandet stöds av den pivotala fas 3-studien RAISE mot gMG2 som visade att behandling med zilukoplan resulterade i statistiskt signifikanta förbättringar av MG-specifika effektmått jämfört med placebo.

Läs pressmeddelandet från UCB.

Liknande poster

Rystiggo (rozanolixizumab) godkänt för behandling av generaliserad myastenia gravis

Positiva fas 3-resultat för rozanolixizumab och zilukoplan vid MG

Skillnad på fatigue och fatigability