Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Zeposia EU-godkänd som behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros med aktiv sjukdom

Europeiska kommissionen godkänner Zeposia som behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros med aktiv sjukdom

  • Zeposia (ozanimod) är ett nytt oralt behandlingsalternativ godkänt inom EU för patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS), som kännetecknas av återkommande skov och hjärnlesioner.
  • Zeposia är den enda godkända sfingosin-1-fosfatreceptormodulatorn (S1P) för patienter med skovvis förlöpande MS med aktiv sjukdom.
  • Zeposia är ett viktigt bidrag till Bristol Myers Squibbs forskningsportfölj inom terapiområdet immunologi, och det nya godkännandet är företagets första marknadsgodkännande inom EU sedan förvärvet av Celgene.

Bristol Myers Squibb meddelar att den Europeiska kommissionen har godkänt Zeposia (ozanimod) som behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom vilket definierats genom kliniska eller bilddiagnostiska fynd. Zeposia är ett oralt läkemedel som tas en gång dagligen, och är hittills den enda godkända sfingosin-1-fosfatreceptormodulatorn (S1P) för patienter med skovvis förlöpande MS med aktiv sjukdom. Godkännandet baseras på resultat från de två kliniska fas III-studierna SUNBEAM and RADIANCE Part B som visar att Zeposia markant reducerar den årliga skovfrekvensen (ARR) såväl som antalet och storleken på patientens hjärnlesioner, jämfört med behandling med Avonex (interferon beta-1a).

– Ytterligare ett läkemedel med god effekt mot MS kommer nu att finnas tillgängligt för personer med MS. Den ökade bredden i behandlingsarsenalen vid MS är viktig eftersom det hos det för enskilde individen med MS kan skilja betydligt mellan olika behandlingsprinciper, säger Tomas Olsson, professor i neurologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Multipel skleros (MS) är en sjukdom där immunförsvaret attackerar det skyddande myelinhöljet som täcker nerverna, vilket skapar skadliga lesioner som gör det svårare för signaler att skickas mellan varje nervcell. Degenerering av nerver kan leda till symptom och skov.

Godkännandet baseras på resultat från de randomiserade fas III-studierna SUNBEAM och RADIANCE Part B, som inkluderade mer än 2 600 patienter från 150 centra i över 20 länder. Resultat från dessa studier visar att:

  • Zeposia minskade skovfrekvensen (ARR) efter ett år med 48 procent i SUNBEAM-studien, respektive 38 procent efter två år i RADIANCE-studien, jämfört med Avonex (absolut ARR: 0,18 jämfört med 0,35, respektive 0,17 jämfört med 0,28).
  • Efter ett år i SUNBEAM-studien hade behandling med Zeposia minskat antalet T1-Gd-laddande hjärnlesioner mer än vid behandling med Avonex (0,16 jämfört med 0,43), vilket innebar en relativ minskning med 63 procent. Dessutom minskade antalet nya eller förstorade T2-hjärnskador (1,47 jämfört med 2,84), vilket innebar en relativ minskning med 48 procent.
  • Efter två år i RADIANCE-studien hade behandling med Zeposia minskat antalet T1-Gd-laddande hjärnlesioner mer än vid behandling med Avonex (0,18 jämfört med 0,37), vilket innebar en relativ minskning med 53 procent. Zeposia minskade också antalet nya eller förstorande T2-lesioner kontra Avonex (1,84 jämfört med 3,18), vilket innebar en relativ minskning med 42 procent.
  • Zeposia visade en minskning i genomsnittlig procentuell förändring från utgångsvärdet gällande hel hjärnvolym, jämfört med Avonex, både efter ett år i SUNBEAM-studien (-0,41% jämfört med -0,61%) och efter två år i RADIANCE-studien (-0,71% jämfört med -0,94%).

– Vi är väldigt glada över att EU-kommissionen nu har godkänt Zeposia för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros med aktiv sjukdom. Detta godkännande, som är baserat på resultat från de två fas III-studierna som visade signifikant förbättring vad gäller återfall och hjärnlesioner, innebär ett nytt viktigt behandlingsalternativ i första linjen för patienter med denna svåra sjukdom, säger Anna Åleskog, medicinsk chef på Bristol Myers Squibb, Sverige.

Zeposia är den enda godkända S1P-receptormodulatorn för patienter med skovvis förlöpande MS med aktiv sjukdom, där start av behandling kan påbörjas utan övervakning vid dosering för majoriteten av patienterna. Övervakning vid första dosering rekommenderas endast för högriskpatienter med vissa kända kardiovaskulära tillstånd. En dosupptrappning från dag 1 till dag 7 ska användas för att nå underhållsdosen för Zeposia, eftersom en övergående sänkning av hjärtfrekvens och atrioventrikulär överledning kan uppstå.

Zeposia visade en hanterbar säkerhets- och tolerabilitetsprofil i fas III-studierna SUNBEAM och RADIANCE Part B. Zeposia är kontraindicerat hos patienter med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (vilka anges i produktresumén (SmPC)), immunbristtillstånd, patienter som under de senaste sex månaderna upplevt hjärtinfarkt, instabil angina, stroke, transitorisk ischemisk attack, icke kompenserad hjärtsvikt som krävt sjukhusinläggning eller hjärtsvikt av klass III/IV enligt NYHA (New York Heart Association); anamnes på eller föreliggande AV-block av andra graden, typ II, AV-block av tredje graden eller sjuk sinusknuta (sick sinus syndrome) och såvida patienten inte har en fungerande pacemaker; svåra aktiva infektioner, aktiva kroniska infektioner såsom hepatit och tuberkulos; aktiva maligniteter; svårt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C), och under graviditet samt hos fertila kvinnor som inte använder en effektiv preventivmetod. Zeposia är förknippat med följande särskilda varningar och försiktighet: bradyarytmi, leverskada, immunsuppressiva effekter, ökad risk för infektioner, progressiv multifokal leukoencefalopati, kutana tumörer, makulaödem, posteriort reversibelt encefalopatisyndrom, ökat blodtryck, effekter på andningen och svår funktionsnedsättning efter avslutad behandling med Zeposia. De vanligast rapporterade biverkningarna var nasofaryngit (11 %), förhöjt alaninaminotransferas (5 %) och förhöjt gammaglutamyltransferas (5 %).

Om SUNBEAM

SUNBEAM är en multicenter, randomiserad, dubbelblindad, dubbeldummy och aktivt kontrollerad fas III-studie som utvärderar effekten, säkerheten och tolerabiliteten med två doser av oral Zeposia (ozanimod) (0,92 mg och 0,46 mg, likvärdig med 1mg och 0,5 mg ozanimod HCL) jämfört med Avonex (interferon beta-1a) givet intramuskulärt en gång i veckan under minst 12 månader. Studien inkluderade 1 346 personer med skovvis förlöpande former av multipel skleros (RMS) från över 152 centra i 20 länder.

Studiens primära effektmått var den årliga skovfrekvensen (ARR) under behandlingsperioden. De sekundära MR-effektmåtten inkluderade antalet nya eller förstorade T2-hyperintensiva hjärnlesioner vid MR (magnetröntgen) under 12 månader, antalet gadolinium (Gd)-kontrastladdande hjärnlesion vid MR vid 12 månader, och procentuell förändring från baslinjen i hjärnvolymen vid 12 månader. Kortikal grå hjärnsubstans och volymförändringar i talamus var också prospektivt utvärderad mot den aktiva komparatorn.

En förutbestämd poolad analys från fas III-studierna SUNBEAM och RADIANCE Part B utvärderade tre månaders konfirmerad sjukdomsprogression.

Om RADIANCE

RADIANCE Part B är en pivotal, multicenter, randomiserad, dubbelblindad, dubbeldummy och aktivt kontrollerad fas III-studie som utvärderar effekten, säkerheten och tolerabiliteten med två doser av oral Zeposia (ozanimod) (0,92 mg och 0,46 mg, likvärdig med 1mg och 0,5 mg ozanimod HCL) jämfört med Avonex (interferon beta-1a) givet intramuskulärt en gång i veckan under 24 månader. Studien inkluderade 1 320 personer med skovvis förlöpande former av multipel skleros (RMS) från över 150 centra i 21 länder.

Studiens primära effektmått var årlig skovfrekvensen (ARR) under 24 månader. De sekundära MR-effektmåtten inkluderade antalet nya eller förstorade T2-hyperintensiva hjärnlesioner vid MR (magnetröntgen) under 24 månader, antalet gadolinium (Gd)-kontrastladdande hjärnlesion vid MR vid 24 månader, och procentuell förändring från baslinjen i hjärnvolymen vid 24 månader. Kortikal grå hjärnsubstans och volymförändringar i talamus var också prospektivt utvärderad mot den aktiva komparatorn.

En förutbestämd poolad analys från studierna SUNBEAM och RADIANCE Part B utvärderade tre månaders konfirmerad sjukdomsprogression.

Om multipel skleros

Multipel skleros (MS) är en sjukdom där immunförsvaret attackerar det skyddande myelinhöljet som täcker nerverna. Myelinskadorna försämrar nervfunktionen och stör kommunikationen mellan hjärnan och resten av kroppen. I värsta fall kan irreversibel nervskada uppstå. 20 000 personer i Sverige har diagnosen multipel skleros, 700 000 i hela Europa och cirka 2,5 miljoner människor över hela världen.

Skovvis förlöpande MS (RRMS) kännetecknas av tydligt definierade episoder av försämrad neurologisk funktion. Dessa episoder med förvärrade symtom, så kallade skov, följs av perioder av delvis eller fullständig återhämtning (remissioner), under vilka symtomen förbättras delvis eller fullständigt utan någon uppenbar försämring av sjukdomen. Under perioder karakteriseras sjukdomen som aktiv (med skov och/eller bevis på ny MR-aktivitet) eller icke aktiv, samt att den kan försämras (en bekräftad försämring av funktionsförmågan över en viss tid efter ett skov) respektive perioder med ingen försämring. Skovvis förlöpande MS är den vanligaste formen och cirka 85 procent av patienterna diagnostiseras initialt med RRMS jämfört med 10-15 procent för progressiva former av MS.

Om Zeposia (ozanimod)

Zeposia (ozanimod) är en oral så kallad sfingosin-1-fosfatreceptormodulator (S1P) som binder med hög affinitet till sfingosin-1-fosfatreceptorsubtyperna 1 och 5. Zeposia blockerar förmågan hos lymfocyter att lämna lymfkörtlar, vilket minskar antalet lymfocyter i perifert blod. Mekanismen genom vilken Zeposia utövar terapeutiska effekter vid multipel skleros är okänd men kan involvera en reduktion av lymfocytmigration till det centrala nervsystemet (CNS).

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände Zeposia som behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande former av multipel skleros (RMS) i mars 2020. Zeposia utvärderas också för ytterligare immunologiska indikationer, inklusive ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

För mer information om Zeposia, se www.ema.europa.eu

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning