Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tidig ansamling av tau i hjärnan förutspår minnesförsämring vid Alzheimers sjukdom

Forskare vid Karolinska Institutet har jämfört hur bra olika biomarkörer vid Alzheimers sjukdom förutsäger sjukdomens utveckling och minnespåverkan. De fann att tidig ansamling av proteinet tau i hjärnan mätt med PET-kamera var bättre på att förutse framtida minnesförsämring än biomarkörer i ryggvätska eller amyloida plack i hjärnan. Resultaten publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry.

Över 50 miljoner människor i världen lider av en demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och kännetecknas av ansamlingar av proteinerna beta-amyloid (Aβ) och tau i hjärnan, följt av en successiv påverkan på minnesfunktionen. Sjukdomsförloppet kan se mycket olika ut hos olika individer och det är svårt att förutse hur hastigt symtomen kommer att utvecklas. Förekomst av Aβ i hjärnan, så kallade amyloida plack, behöver inte heller innebära att en individ kommer att utveckla Alzheimerdemens.

Snabb utveckling av biomarkörer

Marco Bucci

Marco Bucci. Foto: Jennifer Bucci

– Under de senare åren har det skett en snabb utveckling av olika biomarkörer för Alzheimers sjukdom, vilket gör att vi nu kan mäta och upptäcka tidiga tecken på sjukdomen hos levande patienter. Men det finns fortfarande ett behov av att hitta tester som med högre specificitet kan förutsäga sjukdomens utveckling så att vi kan förbättra inte bara diagnostik men också prognos och behandling, säger studiens försteförfattare Marco Bucci, forskare vid Centrum för Alzheimerforskning, institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet.

Vissa biomarkörer identifierar ansamlingar av Aβ eller tau, medan andra används för att mäta förlust av nervcellsfunktion, så kallad neurodegeneration. Proteinansamlingar och neurodegeneration kan mätas i ryggvätska (CSF), plasma eller med hjälp av hjärnavbildning såsom positronemissionstomografi (PET) och magnetkameraundersökning (MR). Nuvarande riktlinjer för tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom med biomarkörer förespråkar att hjärnavbildning och analys av biomarkörer i CSF (ptau och Aβ) är utbytbara mätmetoder, men detta har ifrågasatts. Det saknas också longitudinella studier som visar hur biomarkörerna är kopplade till kognitiv försämring över tid.

Mycket tau kopplat till minnesförsämring

– Vi visar i vår studie att förekomst av amyloida plack i hjärnan och förändringar av Aβ- och ptau-halter i ryggvätska kan upptäckas tidigt under sjukdomsförloppet, men de verkar inte ha något samband med senare minnesförsämring. Däremot visar våra resultat att förekomst av tau i hjärnan mätt med PET-kamera är kopplat till en snabb försämring, särskilt av det episodiska minnet som ofta påverkas tidigt i sjukdomsförloppet. Vår observation tyder på att tau PET bör rekommenderas vid klinisk bedömning av prognosen för fortsatt kognitiv nedsättning hos alzheimerpatienter, säger Marco Bucci.

Bild som visar att hög ackumulering av tau i hjärnan mätt med PET-kamera var den enda biomarkör som kunde förutsäga kognitiv försämring hos friska individer, personer med mild kognitiv nedsättning och personer med Alzheimerdemens.

Hög ackumulering av tau i hjärnan mätt med PET-kamera var den enda biomarkör som kunde förutsäga kognitiv försämring hos friska individer, personer med mild kognitiv nedsättning och personer med Alzheimerdemens. Personer med höga tau-nivåer i hjärnan hade även höga nivåer av amyloida plack, medan personer med mycket amyloida plack inte nödvändigtvis hade höga tau-nivåer. Bild: Marco Bucci

Resultaten baseras på PET- och MR-avbildning samt CSF-analyser hos totalt 282 deltagare, bestående av såväl friska kontrollpersoner som personer med mild kognitiv nedsättning och personer med Alzheimerdemens. 213 av deltagarna följdes även under tre år med tester av episodiskt minne, det vill säga korttidsminne rörande dagliga händelser.

Kan bli måltavla för läkemedel

Agneta Nordberg

Agneta Nordberg. Foto: Ulf Sirborn

– Våra fynd visar att mängden tau i hjärnan vid Alzheimers sjukdom spelar en viktig roll för det fortsatta sjukdomsförloppet och sannolikt kommer att utgöra en viktig måltavla för framtida läkemedelsbehandling, säger Agneta Nordberg, professor vid Centrum för Alzheimerforskning vid Karolinska Institutet, som lett studien.

Forskningen finansierades av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Vetenskapsrådet, Region Stockholm, Hjärnfonden, Alzheimerfonden, Centrum för innovativ medicin och Svenska sällskapet för medicinsk forskning. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Publikation

”Alzheimer’s disease profiled by fluid and imaging markers: Tau PET best predicts cognitive decline”. Marco Bucci, Konstantinos Chiotis & Agneta Nordberg for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Molecular Psychiatry, online 1 oktober 2021, doi: 10.1038/s41380-021-01263-2.

Liknande poster

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Många års forskning börjar ge resultat

Infektioner kopplas till ökad risk för alzheimer och parkinson