Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tegsedi och Onpattro vid ärftlig transtyretinamyloidos

NTrådets rekommendation till regionerna är:

att Tegsedi och Onpattro kan användas vid ärftlig transtyretinamyloidos hos vuxna patienter med polyneuropati i stadium 1 eller 2 som försämrats trots behandling med ttrstabiliserare Vyndaqel 20 mg (tafamidis). Försämring definieras som subjektivt upplevd försämring i kombination med något/några av följande mått i en sammanvägd helhetsbedömning:
tydlig försämring vid neurofysiologisk undersökning
>4p försämring enligt Kumamotoskalan
ofrivillig viktnedgång cirka 5% av kroppsvikten / mBMIminskning med cirka 10 % (modified BMI)
debut av nya symtom eller tecken på ytterligare organpåverkan (undantag vid ögonamyloidos)

att behandling med Tegsedi och Onpattro initieras och utvärderas enligt NTrådets riktlinjer framtagna i samråd med den nationella expertgruppen för ärftlig transtyretinamyloidos
att använda kvalitetsregistret SveATTRregistret för uppföljning
att teckna de nationellt framtagna avtalen för Tegsedi, Onpattro och Vyndaqel20 mg

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

NT-rådet rekommenderar behandlingar mot Skelleftesjukan

Fyra nya NHV-uppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset

Nationell högspecialiserad vård för systemisk amyloidos tilldelas Norrlands universitetssjukhus