Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Svenska Läkaresällskapet belönar framstående insatser inom epilepsikirurgisk forskning

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela professor Kristina Malmgren Ingvarpriset på 35 000 kronor och SLS 200-årsmedalj i brons.


Fotograf: Elin Lindström, Sahlgrenska Akademin

Kristina Malmgren belönas för sina stora insatser för den epilepsikirurgiska forskningen i Sverige, inte minst genom etablering av det Svenska nationella epilepsikirurgiska registret och en omfattande forskning om långtidseffekter av epilepsikirurgi. Hon har haft framträdande roller i internationella epilepsiorganisationer. Som professor i neurologi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet har hon också under många år tagit ett stort ansvar för grundutbildning i neurologi och företrätt kliniska neurovetenskaper på regional och nationell nivå. Kristina Malmgren är även verksam som universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Föreståndare för Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård vid SU som bildades 2019.

Kristina Malmgren leder en klinisk forskningsgrupp med stort fokus på epilepsikirurgi, där Sverige har en unik långtidsuppföljning upp till 25 år efter operationen. Många olika utfall studeras (anfallssituation, komplikationer, kognition, yrkesarbete, livskvalitet och patientnöjdhet) och både kvantitativa och kvalitativa metoder används. Kristina Malmgren har även breda intressen inom klinisk epilepsiforskning, bland annat vad gäller förbättrad diagnostik och differentialdiagnostik av epilepsi. Forskargruppen har i ett brett tvärvetenskapligt samarbete utvecklat en tröja med ett flertal sensorer som ska kunna registrera anfall men också differentiera olika anfallstyper i hemmiljö. Forskargruppen har många samarbeten såväl nationellt som internationellt.

Prisutdelning äger rum den 8 november 2022 under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid.

Liknande poster

Satsningar på särläkemedel riskerar att utnyttjas av läkemedelsföretag

SLS utlyser satsning för tvärvetenskapliga forskningsprojekt om äldre med multisjuklighet

Lagförslag för att stärka vården för beslutsoförmögna patienter