Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

SLS utlyser satsning för tvärvetenskapliga forskningsprojekt om äldre med multisjuklighet

Äldre med multisjuklighet utgör en allt större del av patienterna inom hälso- och sjukvården och det finns mycket i det medicinska omhändertagandet och samverkan kring patientgruppen som behöver utvecklas och förstås bättre.

Polyfarmaci hos patientgruppen utgör ett påtagligt problem som bland annat orsakar biverkningar, och ett stort antal extra vårddagar till följd.

– Redan idag finns det möjliga tillämpningar av precisionsmedicin på äldre, men mycket lite av det tillämpas kliniskt. En annan utmaning är de komplexa behov som många multisjuka sköra äldre har där olika samverkansmodeller har testats med mer eller mindre framgång. Det finns stor potential att både spara onödig vårdkonsumtion och öka livskvalitén för dessa patienter om vi optimerar den medicinska och omvårdnadsmässiga planeringen och samverkan kring dessa vårdtagare, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för forskning.

För att öka kunskapen inom området utlyser nu Svenska Läkaresällskapet särskilda medel som kan sökas för tvärvetenskaplig forskning om äldre med multisjuklighet. Tre forskningsprojekt kommer att beviljas och dela på anslaget om två miljoner kronor med högst 650 000 kr/projekt.

– Vi ser gärna att tvärvetenskapliga team söker, där det är tydligt på vilket sätt de olika kompetenserna i teamet gagnar projektet och vi ser detta som en god möjlighet för forskargrupper att snabbt komma i gång med studier, avslutar Ola Winqvist.

Vem kan söka:

  • Huvudsökande ska vara läkare, disputerat för senast 10 år sedan och medlem i SLS.
  • Projektplanen ska avse 2–3 år.
  • Medel för egen lön eller medsökande beviljas inte.
  • Man kan söka för personal, material, apparatur etcetera.
  • Medel ska ses som ett anslag och förvaltas av den institution där huvudsökanden har sin forskning.

Läs mer här.

Liknande poster

Satsningar på särläkemedel riskerar att utnyttjas av läkemedelsföretag

Stora regionala skillnader för olämpliga läkemedel

Lagförslag för att stärka vården för beslutsoförmögna patienter