Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Första genterapin mot spinal muskelatrofi godkänd i Europa

Första genterapin mot spinal muskelatrofi godkänd i Europa

Idag blev Zolgensma (onasemnogene abeparvovec), den första genterapin mot spinal muskelatrofi (SMA), villkorat godkänd för behandling av SMA typ 1 hos barn upp till 21 kg och för barn som har mutation i båda allelerna av SMN1-genen och upp till tre kopior av SMN2-genen. Behandlingen har visat kliniskt signifikant effekt både innan symptom har uppträtt och när väl symptom dyker upp vid SMA typ 1. Detta inkluderar förlängd komplikationsfri överlevnad och manifestering av motoriska milstolpar som aldrig tidigare har kunnat uppnås vid SMA och som hittills har varit bibehållna upp till 5 år.

SMA är en ovanlig och genetisk neuromuskulär sjukdom som varje år drabbar ett tiotal barn i Sverige. SMA1 är den vanligaste formen och den som också drabbar flest, någonstans mellan 4 – 8 barn varje år. Sjukdomen orsakas av en ickefungerande SMN1-gen vilket resulterar i förlust av motorneuron vilket i sin tur påverkar muskelfunktioner som andning, sväljförmåga och rörelseförmåga.1,2,3

Zolgensma är en engångsbehandling och genterapi som påverkar grundorsaken till sjukdomen, den dysfunktionella SMN1-genen, genom att ersätta den med en funktionell kopia. Behandling sker genom en enda intravenös sprutbehandling där en funktionell arbetskopia av SMN1-genen levereras in i patientens celler och där stoppar upp sjukdomen.

AveXis, som är ett Novartisbolag, planerar nu för en produktpresentation som tillåter behandling av barn upp till 21 kg och samarbetar med European Medicines Agency (EMA) för att kunna ge en final tidplan för detta.

  • EU-godkännandet av Zolgensma är ett framsteg både för patienterna och deras familjer och för alla oss som arbetar med SMA.  Det är otroligt spännande att den första genterapin nu har kommit och att vi därmed har två olika sätt att angripa denna allvarliga, men ovanliga, genetiska sjukdom på. Nu hoppas vi att behandlingen snabbt blir tillgänglig i Sverige så att vi kan börja behandla, säger Mar Tulinius, professor i pediatrik på Göteborgs universitet och överläkare på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Att ta hand om och behandla barn med SMA är både kostsamt och kräver stora resurser av både sjukvården och det drabbade barnets familjer. I nuläget krävs livslång behandling och kostnaden över en 10-årsperiod är mycket hög. Zolgensma är en innovativ engångsbehandling som hör till gruppen avancerade terapiläkemedel (ATMP). Finalt pris och eventuell subvention kommer nu att beslutas om av myndigheterna lokalt i respektive land.

  • Vi är glada att det nu har godkänts en ny behandling mot SMA eftersom det är jätteviktigt att det kommer ut fler behandlingsalternativ och att forskningen drivs framåt. När det gäller ovanliga och allvarliga sjukdomar som SMA är det särskilt viktigt att bryta ny mark och fokusera på innovativa behandlingar, där genterapier som Zolgensma är ett exempel, säger Axel Hammar, ordförande för Nätverket för spinal muskelatrofi i Sverige.

EU-godkännandet är baserat på fas III-studien STR1VE-US och fas I-studien START som utvärderade effekt och säkerhet efter intravenös engångsbehandling med Zolgensma vid symtomatisk SMA typ1 hos barn under 6 månader som hade en eller två kopior av SMN2-backup-genen (STR1VE-US) eller två kopior av SMN2-backup-genen (START). Just nu pågår också STR1VE-EU, en jämförande europeisk fas III-studie. Behandlingen uppvisade förlängd komplikationsfri överlevnad, snabb motorisk förbättring (ofta inom en månad) och manifestering av motoriska milstolpar såsom att kunna sitta utan stöd, att krypa och gå utan hjälp. Dessa milstolpar har aldrig tidigare kunnat ses hos obehandlade barn med SMA typ1.5

Ytterligare data inkluderar interrimsresultat från den pågående SPR1NT-studien som är en öppen, enarmad fas III-studie som undersöker effekten av intravenös engångsbehandling med Zolgensma hos presymtomatiska barn som är yngre än 6 veckor vid behandlingstillfället och som saknar båda kopiorna av SMN1-genen och har 2 alternativt 3 kopior av backup-genen SMN2. Data från studien visar på en snabb, åldersrelaterad manifestering av motoriska milstolpar vilket understryker den kritiska betydelsen av snabb insättning av behandling vid SMA.4

De vanligaste biverkningarna vid behandling var förhöjda leverenzym-värden och kräkning. Akut och allvarlig leverskada och förhöjda aminotransferaser kan förekomma. Patienter med tidigare leverproblem kan ha högre risk för biverkningar. Leverfunktion bör därför undersökas genom kliniskt och genom laboratorietester innan behandling med Zolgensma sätts in. Systemisk kortikosteroid-behandling bör sättas in hos alla patienter före och efter behandling och leverfunktionen bör följas minst 3 månader efter behandling.5

Om spinal muskelatrofi (SMA)

SMA är den vanligaste genetiska orsaken till död hos barn. 2,3 Om SMA lämnas obehandlad leder sjukdomen till döden eller behov av permanent ventilering från 2 års ålder i 90 % av fallen.6,7

SMA är en ovanlig, genetisk och neuromuskulär sjukdom som orsakas av frånvaron av en funktionell SMN1-gen. Detta resulterar i en tilltagande och irreversibel förlust av motorneuron vilket påverkar muskelfunktioner som andning, sväljförmåga och basala rörelser.2 Det är viktigt att diagnostisera SMA och påbörja behandling så tidigt som möjligt för att stoppa den oåterkalleliga förlusten av motorneuron och därmed sjukdomsutvecklingen.8 Detta är speciellt viktigt vid SMA typ1 där nedbrytningen av motorneuronen börjar redan innan barnets födelse och snabbt eskalerar. Eftersom förlusten av motorneuron är irreversibel kan patienter som hunnit få symtom redan då behandling sätts in troligtvis komma att behöva viss respiratorisk, näringsrelaterad och/eller muskelrelaterad vård.9Om Zolgensma Zolgensma är designad för att angripa den genetiska orsaken till SMA. Detta sker genom att tillföra en funktionell kopia av den humana SMN-genen vilket bromsar upp sjukdomen då ett funktionellt SMN-protein börjar uttryckas. Zolgensma administreras som intravenös engångsbehandling. Fler än 500 patienter har hittills blivit behandlade med Zolgensma i kliniska studier, managed access-program och inom ordinarie vården. AveXis har marknadsföringstillståndsprocesser pågående i ett knappt 40-tal länder och beslut inväntas för Schweiz, Kanada, Australien, Argentina, Sydkorea och Brasilien under 2020/2021.1I maj 2019 godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) Zolgensma för behandling av barn under 2 år som har SMA med mutation i båda kopiorna av SMN1-genen. 10 I mars 2019 blev Zolgensma godkänd av det japanska hälsoministeriet (Ministry of health, labour and welfare) för behandling av SMA hos patienter under 2 år, även de som är presymtomatiska vid diagnos.11 Det nu europeiska godkännandet gäller för alla 27 EU-medlemsstater och inkluderar också Island, Norge, Liechtenstein och Storbritannien.
Referenser

1. Data on file.

2. Anderton RS and Mastaglia FL. Expert Rev Neurother. 2015;15(8):895-908.

3. National Organization for Rare Disorders (NORD). Spinal Muscular Atrophy. http://rarediseases.org/rarediseases/spinal-muscular-atrophy/. Accessed October 9, 2018

4. Estim. 10-year cumulative SMA costs for major EU markets based on available data including local healthcare resource utilizations studies, local databases and public information from previous SMA therapy economic assessments, as of February 21, 2020.

5. STR1VE-US, START and SPR1NT clinical data on file.

6. Finkel RS, et al. Neurology. 2014;83(9):810-817.

7. Verhaart IEC, et al. J Neurol. 2017;264(7):1465-1473.

8. Soler‐Botija C, et al. Brain. 2002;125(7):1624-1634.

9. Wang CH, et al. J Child Neurol. 2007;22(8):1027-1049.

10. U.S. FDA approval of Zolgensma: https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/zolgensma.

11. Japanese MHLW approval of Zolgensma: https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-receivesapproval-from-japanese-ministry-health-labour-and-welfare-zolgensma-only-gene-therapy-patients-spinalmuscular-atrophy-sma.

Liknande poster

Screening för dödlig sjukdom ska rädda liv

Barn med svår muskelsjukdom överlever med genterapi

Huvudvärk – Vidareutbildning för huvudvärksintresserade specialister – Fokus på komplicerade patientfall