Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Polyneuropati kan ha varierande orsaker

Det perifera nervsystemet (PNS)
är det viktigaste gränssnittet mellan oss och vår miljö. PNS är den del av nervsystemet som kan sägas förbinda det centrala nervsystemet med resten av kroppen, inklusive med sinnesorganen. PNS består av högt specialiserade sensoriska, motoriska och autonoma nerver, i spinala och kraniella områden. Polyneuropati (PNP) är ett begrepp som används för att beskriva tillstånd då ett flertal perifera nerver har drabbats av funktionsnedsättning eller skada. Obehandlat kan polyneuropati leda till lidande på grund av sekundära konsekvenser
som gångsvårigheter, falltendens, sömnsvårigheter, nedsatt livskvalitet på grund av smärta etc, vilket i sin tur kan leda till påverkan på förmågan att sköta ens vardagliga aktiviteter och på arbetsförmågan. De bakomliggande orsakerna till polyneuropati kan vara högst varierande och det är inte förrän man lyckats identifiera den bakomliggande etiologin i det enskilda fallet som man kan diskutera möjligheten till en effektiv behandling.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

EU godkänner vutrisiran för behandling av hATTR-amyloidos med polyneuropati

Nya fas 3-data för vutrisiran presenterade

Positiva 18-månadersresultat för vutrisiran som behandling av hATTR-amyloidos med polyneuropati