Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rädsla för att falla hos personer med Parkinsons sjukdom

Rädsla för att falla hos personer med Parkinsons sjukdom
Många personer med Parkinsons sjukdom är rädda för att falla. Denna rädsla kan leda till att man undviker aktiviteter och får en försämrad livskvalitet. Rädslan i sig kan också öka risken för framtida fall. Stina Jonasson, sjukgymnast och biträdande forskare vid Lunds universitet, skriver här om sin avhandling där hon bland annat undersökt hur rädsla för att falla bland personer med Parkinsons sjukdom påverkar vardagen.

Man skulle kunna föreställa sig att rädsla för att falla skulle kunna vara gynnsamt för personer med försämrad balansförmåga. Rädslan kanske kan bidra till en ökad försiktighet och därmed en minskad förekomst av fall? Forskning visar dock på raka motsatsen: Personer med en stark rädsla för att falla löper större risk för att falla jämfört med de med mindre uttalad rädsla.1,2 Rädsla för att falla är alltså inget som skyddar individen. Ungefär 22 000 personer i Sverige lever med Parkinsons sjukdom.3 Postural instabilitet utgör ett av de klassiska symtomen, det vill säga svårigheter att bibehålla balansen i statiska och dynamiska positioner.4 Detta medför att personer med Parkinsons sjukdom faller betydligt oftare än åldersmatchade personer utan sjukdomen.4 En metaanalys har visat att ungefär 60 procent av alla med Parkinsons sjukdom faller varje år och ungefär 40 procent faller upprepade gånger varje år.5 Förutom detta är rädsla för att falla vanligt förekommande. Rädslan är främst utbredd bland personer som har fallit tidigare, men rapporteras även hos de som inte har fallit.6 Rädsla för att falla har definierats som en ”bestående bekymran för att falla som leder till undvikande av aktiviteter som individen fortfarande är kapabel att genomföra”.7 Denna rädsla kan få stora konsekvenser i vardagen. Utöver att öka risken för framtida fall1 kan rädslan även bidra till en stillasittande livsstil och en försämrad livskvalitet.8,9 Sammantaget gör detta rädsla för att falla hos personer med Parkinsons sjukdom till en viktig aspekt att beakta, såväl för forskare som för kliniker och rehabiliteringsteam. Avhandlingen ”Fear of falling in persons with Parkinson’s disease” eller ”Rädsla för att falla hos personer med Parkinsons sjukdom” försvarades vid Lunds universitet den 4 november 2016. Denna syftade bland annat till att utöka och fördjupa förståelsen av rädsla för att falla hos personer med Parkinsons sjukdom. En ökad förståelse för vad rädsla för att falla är och vad det innebär för personer med Parkinsons sjukdom är väsentligt för att på sikt kunna utveckla effektiva metoder för att förebygga eller minska rädslan.

Läs hela artikeln som PDF

 

Liknande poster

Stimulering i hjärnan minskar ofrivilliga skakningar

Läs mer...

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

Läs mer...

Den starka obehagskänslans plats i hjärnan hittad

Läs mer...