Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Oskar Hansson belönas för framstående insatser inom alzheimerforskningen

Foto: Lunds universitet

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Oskar Hansson, professor i neurologi och forskargruppsledare vid klinisk minnesforskning, Lunds universitet samt överläkare på Skånes universitetssjukhus, Bengt Winblads pris 2020. Han får priset för framstående forskning gällande diagnostik och biomarkörer kring demens och Alzheimers sjukdom och belönas med 150 000 kronor.

Oskar Hansson leder en forskargrupp som utvecklar metoder för förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom och relaterade sjukdomar. Framför allt har forskargruppen förbättrat den diagnostiska säkerheten under de tidiga skedena av sjukdomarna. Utöver förbättrad diagnostik arbetar forskargruppen för att förstå de underliggande sjukdomsmekanismerna bättre.

– Det är en stor är för mig att erhålla Bengt Winblads pris 2020, framför allt mot bakgrund av att Bengt Winblad på många sätt har varit en stor inspiratör för mig samt visat att vi i Sverige kan på ett avgörande sätt vara med och leda alzheimerforskningen på den internationella arenan, säger Oskar Hansson i en kommentar till priset.

Motivering: ”Oskar Hansson är en mycket produktiv forskare med stort genomslag för sina resultat gällande diagnostik och biomarkörer och har under det senaste decenniet haft en central roll i forskningen kring demens, speciellt Alzheimers sjukdom. Detta har bland annat kommit till uttryck genom hans roll i etablerandet av internationella diagnoskriterier för Alzheimers sjukdom. Genom sin kombination av laborativ och patientnära verksamhet representerar han en forskning som verkligen kan betecknas som translationell och som är helt nödvändig om vi ska kunna utveckla en förbättrad diagnostik för denna sjukdomsgrupp”.


Bengt Winblads pris

Bengt Winblads stiftelse instiftades 2017 av professor Bengt Winblad för att främja neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar. Priset på 150 000 kronor delas årligen ut av Svenska Läkaresällskapet till en person som gjort framstående insatser inom Alzheimerforskningen.

Liknande poster

Internationell auktoritet inom neuroepidemiologi belönas med Bengt Winblads pris

Många års forskning börjar ge resultat

Infektioner kopplas till ökad risk för alzheimer och parkinson