Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ortostatisk hypotension – lömskt tillstånd med stor behandlingspotential

Förekomsten av ortostatisk hypotension ökar med åldern och tillståndet är dessutom vanligt förekommande vid en rad olika sjukdomar. Enligt professor Elisabet Londos vid Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö kan behandling av ortostatism medföra stora hälsoförbättringar.

Ortostatisk hypotension är ett tillstånd som lätt kan förbises. Vissa patienter uppvisar de klassiska symtomen, men många är asymtomatiska eller har endast lindriga symtom. Tillståndet är dessutom vanligt, och personer med parkinsonliknande sjukdom är särskilt utsatta.

– Symtombilden vid ortostatisk hypotension kan vara lömsk, säger Elisabet Londos. Om en patient blir yr eller får svimningskänsla av att resa sig, så tänker man naturligtvis på blodtrycket. Men många äldre får inte alls den reaktionen; ibland kan det enda uttrycket vara ont i rygg och axlar, en generell försämring av hälsotillståndet eller försämring av grundsjukdomen. Patienterna kan känna sig tröttare, blir mer förvirrade och försämras kognitivt. Att få ordning på blodtrycket kan verkligen göra stor skillnad för patienter med ortostatisk hypotension.

Elisabet Londos berättar bland annat om en tidigare patient med Lewy body-sjukdom. För honom medförde normaliseringen av blodtrycket och den därmed förbättrade genomblödningen i hjärnan en ökning på kognitionstestet MMSE med 10 poäng, från 15 till 25. Översatt till tid vid normalförloppet motsvarar det mer än tre år. – Man skulle kunna säga att man påverkar behandlingen av den underliggande sjukdomen genom att behandla blodtrycket, och på så sätt vinner man mycket tid åt patienten, säger Elisabet Londos.

MOTIVERAT ATT FÖLJA PATIENTERNAS ORTOSTATISKA BLODTRYCK
Hos patienter med parkinsonliknande sjukdom bidrar sannolikt en neurogen komponent i form av sympatikusdenervering till svårigheten att upprätthålla blodtrycket i stående. På Minnesmottagningen ingår ortostatiskt prov i basrutinen.

– Framför allt när man jobbar med tillstånd där sjukdomsmodifierande behandling saknas behöver man fokusera på vad man kan göra åt sjukdomens olika konsekvenser, däribland ortostatism. Normalisering av blodtrycket är en viktig behandlingskomponent för de här patienterna, säger Elisabet Londos.

Eftersom symtomen är diffusa och de potentiella behandlingsvinsterna stora kan det vara motiverat att ta ett ortostatiskt blodtryck på samtliga äldre patienter en gång om året.
– Många läkare tycker kanske att det tar tid, men själva blodtrycksmätningen behöver faktiskt inte ta mer än tre minuter, föregått av några minuters vila. Det är tillräckligt för att få en indikation på om man behöver gå vidare med ytterligare undersökningar, säger Elisabet Londos.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Fördjupningsmöte om Parkinsons sjukdom med fokus på problemlösning

Personen i fokus – fördjupningsmöte om Parkinsons sjukdom i komplikationsfas

När tablettbehandlingen sviktar: SWEMODIS årliga möte om Parkinsons sjukdom i komplikationsfas