Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ontozry (cenobamat) får positiv rekommendation av CHMP för behandling av läkemedelsresistent epilepsi

CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, rekommenderar EUkommissionen att godkänna Ontozry (cenobamat) för behandling av vuxna med läkemedelsresistent epilepsi och fokala anfall.
– Det här är en patientgrupp som är i stort behov av nya behandlingsalternativ, säger Elinor Ben- Menachem, professor i neurologi med inriktning mot epilepsi vid sektionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska akademin.

I Sverige har drygt 80 000 människor epilepsi vilket innebär att det är den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen. Drygt hälften av epilepsipatienterna har epilepsi med fokala anfall, som startar i en begränsad del av hjärnan. Omkring 11 000-13 000 av dessa patienter är läkemedelsresistenta, det vill säga svarar i liten utsträckning eller inte alls på behandling med läkemedel. Det är för dessa patienter som CHMP nu rekommenderar EU-kommissionen att godkänna Ontozry.
– Trots att det idag finns många olika epilepsiläkemedel att tillgå drabbas ändå en betydande andel patienter av återkommande anfall. Att leva med konstant oro för anfall är påfrestande, men det är också viktigt att tänka på konsekvenserna av anfallen. För varje läkemedel som patienten får och som inte fungerar minskar dessutom möjligheterna att uppnå anfallsfrihet, säger professor Elinor Ben-Menachem, svensk prövningsledare för studien bakom CHMPrekommendationen.

Till grund för beslutet ligger ett studieprogram som omfattar drygt 1 900 patienter. Av dessa har åtta patienter behandlats i Sverige. Resultaten, som visade en signifikant reduktion av antalet anfall, publicerades 2019 i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Neurology.1 CHMP rekommenderar EU-kommissionen att godkänna Ontozry (cenobamat) som tilläggsbehandling av fokala anfall, med eller utan sekundär generalisering hos vuxna patienter med epilepsi, som inte har kontrollerats tillräckligt trots tidigare behandling med minst två antiepileptika.

Hela pressreleasen

Liknande poster

Knutor på hjärnan triggar epileptiska anfall – kan kirurgi hjälpa?

Sällankirurgi vid läkemedelsresistent epilepsi

STESS – Internationellt epilepsimöte i Göteborg 29–31 mars