Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny webbutbildning i palliativ vård för läkare

Nu släpps en webbutbildning i palliativ vård för alla läkare och läkarstuderande. Utbildningen ska bidra till ökad vårdkvalitet och höjd kompetens inom den palliativa vården.

Foto: Yanan Li.

Sedan starten i juni 2022 så har 20 000 personer tagit del av Betaniastiftelsens yrkesgemensamma grundutbildning i palliativ vård – Lindring bortom boten – som baseras på vårdprogrammet i palliativ vård och vårdförloppet för palliativ vård. Den kostnadsfria webbutbildningen är öppen för all personal inom vård och omsorg och även andra intresserade.

Nu kommer fortsättningen i form av en webbutbildning som riktar sig till alla läkare och läkarstuderande. Förutom grundutbildningen innehåller läkarmodulen en fördjupning inom identifiering, prognosticering, samtal och läkemedelsbehandling.

Utbildningen är framtagen av ett expertråd av sakkunniga läkare på uppdrag av Betaniastiftelsen med stöd från Regionala cancercentrum i samverkan. Utbildningen är avgiftsfri och tar totalt sex timmar att genomföra.

Mer om läkarmodulen

Mer om grundutbildningen

 

Liknande poster

Uppdaterat vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet

Patienter går miste om samtal i livets slutskede

Palliativ vård ser hela patienten