Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny studie visar på färre skov och behandlingsavbrott vid ms-behandling med Mavenclad

En ny registerstudie från MSBase visar att patienter med skovvis multipel skleros (RMS) som förskrivits Mavenclad (kladribin tabletter) har lägre förekomst av skov än patienter som förskrivits fingolimod, dimethylfumarat eller teriflunomid. Patienterna som förskrivits Mavenclad står dessutom kvar längre på sin behandling jämfört med de andra per orala MS-preparat.

I en första analys av GLIMPSE-studien*, matchades 633 patienter på Mavenclad med patienter på fingolimod (n=1195), dimethylfumarat (n=912) respektive teriflunomid (n=735). Resultatet visar att den årliga frekvensen av skov för patienter behandlade med Mavenclad var 0.09 jämfört med 0.15, 0.15 och 0.17 för fingolimod, dimethylfumarat respektive teriflunomid. Risken för skov hos patienter behandlade med Mavenclad var 40%, 42% respektive 67% lägre än hos patienter på behandling med fingolimod, dimethylfumarat respektive teriflunomid. Tiden för byte till annan behandling hos Mavenclad-patienter var 4, 7 respektive 6, 5 gånger längre än hos patienter behandlade med fingolimod, dimethylfumarat respektive teriflunomid.

*GLIMPSE-studien är en longitudinell, retrospektiv analys av vuxna patienter med skovvis multipel skleros (RMS) från MSBase Registry, ett internationellt online-register för neurologer som studerar MS och andra sjukdomar inom neuro-immunologiområdet.

  • MS är en sjukdom man lever med hela livet. Därför är det extra viktigt att kontinuerligt bedöma effekt och säkerhet för de olika behandlingarna genom real world data, säger Anders Wesslau, Managing Director Merck AB.
  • Denna registerstudie stärker vår bild att Mavenclad ger färre skov och att personer med MS är kvar på behandlingen längre än andra jämförbara tablettbehandlingar.

 

Om Mavenclad

Mavenclad (kladribin) är ett läkemedel som tas i tablettform under korta behandlingsperioder. Det är en immunrekonstitutionsbehandling, vilket innebär en kort behandling som sedan har effekt långt efter att själva behandlingen har ägt rum. Läkemedlet angriper selektivt de lymfocyter som tros vara avgörande i sjukdomsutvecklingen vid skovvis förlöpande MS. I augusti 2017 godkände Europeiska kommissionen Mavenclad som behandling vid högaktiv skovvis MS i de 28 medlemsländerna inom EU samt i Norge, Lichtenstein och Island. Mavenclad är numera godkänt i mer än 65 länder världen över, däribland i Kanada, Australien och USA.

Det kliniska utvecklingsprogrammet för Mavenclad omfattar följande studier:

CLARITY (CLAdRIbine Tablets Treating MS OrallY): en tvåårig placebokontrollerad fas III-studie som utvärderade effekt och säkerhet gällande behandling med Mavenclad som monoterapi hos patienter med skovvis förlöpande MS.

CLARITY EXTENSION: en placebokontrollerad fas III-uppföljning av CLARITY, där syftet var att undersöka säkerhet och effekt under ytterligare två år, alltså totalt fyra år från behandlingsstart.

ORACLE MS (ORAl CLadribine in Early MS): en två-årig placebokontrollerad fas III-studie som syftar till att mäta effekt och säkerhet vid behandling av patienter i ett tidigt stadium av MS (patienter som vid ett tillfälle har haft kliniska symptom som talar för MS).

ONWARD (Oral Cladribine Added ON To Interferon beta-1a in Patients With Active Relapsing Disease): en placebokontrollerad fas II-studie med syfte att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av Mavenclad som tilläggsbehandling hos MS-patienter som redan står på en interferonbehandling, men som trots detta fått sjukdomsgenombrott.

PREMIERE (Prospective Observational Long-term Safety Registry of Multiple Sclerosis): ett register för säkerhetsdata där personer som ingått i kliniska prövningar med Mavenclad följs upp under lång tid.

I den tvååriga CLARITY-studien var lymfopeni den vanligast rapporterade biverkningen hos de patienter som fick Mavenclad. Det förekom hos 26,7 procent av dem som fick Mavenclad att jämföra med 1,8 procent i placebogruppen. Förekomsten av infektioner var 48,3 procent hos dem som fått Mavenclad att jämföra med 42,5 procent i placebogruppen. Infektionerna klassades som milda till måttliga i 99,1 respektive 99,0 procent av fallen. De biverkningar som rapporterats i andra studier om Mavenclad är liknande.

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning