Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny riktlinje för behandling av migrän

I Sverige uppskattas 12–15 procent av befolkningen ha migrän i någon form under någon del av livet. Två procent av befolkningen har kronisk migrän. Det motsvarar cirka 200 00 personer som har ett mer omfattande vårdbehov. De flesta migränpatienterna kan dock klara sig med egenvårdsinsatser och receptfria läkemedel samt enstaka vårdkontakter.

Syftet med riktlinjen för migrän är att

  • förbättra omhändertagandet av barn, ungdomar och vuxna med migrän
  • minska skillnaden i omhändertagandet av personer med migrän
  • förtydliga vikten av tvärprofessionellt arbete med patientgruppen
  • tydliggöra vilken utredning och behandling som sker inom en vårdnivå och på vilken vårdnivå patienter bäst omhändertas
  • förtydliga vilken farmakologisk och icke-farmakologisk behandling som bör erbjudas och i vilken fas av sjukdomen.

Målet är att erbjuda den mest effektiva behandlingen på individnivå parallellt med effektivt utnyttjande av resurser sett ur ett samhällsperspektiv.

Den nationella arbetsgruppen för migrän, som är en del av nationellt programområde för nervsystemets sjukdomar, har tagit fram riktlinjen. Den baseras huvudsakligen på tidigare utarbetade rekommendationer från Svenska Huvudvärkssällskapet och arbetsgruppens egna litteratursökningar samt mångårig klinisk kunskap i området.

Läs mer här.

Liknande poster

Syns flimmer i hjärnan?

Läs mer...

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk

Läs mer...

Sköterskeledda migränkliniker gynnar alla inblandade

Läs mer...