Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny enhet ska ge tidigare rehabinsatser för fler patienter

Resultaten blir bättre när rehabiliteringsinsatser för personer som fått en allvarlig ryggmärgsskada kommer i gång så tidigt som möjligt. Därför öppnar i vår en ny högspecialiserad rehabiliteringsenhet på Skånes universitetssjukhus i Lund. Här kan fler patienter få en mer individanpassad vård i ett tidigt skede.

Den nya rehabiliteringsenheten ska stå färdig i april 2023 och är ett komplement till verksamheten på Orupssjukhuset. Maria Wallin, enhetschef för den nya avdelningen, tillsammans med Johanna Lindström, fysioterapeut och Peter Ståhlberg, rehabcoach.

Personer som fått en allvarlig ryggmärgsskada får redan idag tidiga rehabiliteringsinsatser på de avdelningar där de vårdas på sjukhuset. När patienterna är medicinskt stabila flyttas de sedan till Skånes universitetssjukhus rehabiliteringsenhet på Orupssjukhuset, där insatserna fortsätter.

En ryggmärgsskada påverkar många kroppsfunktioner, vården är komplex och kräver tillgång till många olika professioner och medicinska specialiteter. Patienterna måste dessutom redan i ett tidigt skede få rätt psykosocialt stöd för att påbörja resan mot en förändrad livssituation.

– Den nya avdelningen kommer att ge mycket bättre förutsättningar att kunna erbjuda patienterna vård i rätt tid, på rätt sätt och på rätt ställe, säger Hélène Pessah, läkare och sektionschef inom rehabiliteringsmedicin på Skånes universitetssjukhus.

Närhet till annan specialistkompetens
Den nya enheten som är under uppbyggnad ska stå färdig i april 2023 och är ett komplement till verksamheten på Orupssjukhuset.

– Att vi öppnar en ny enhet på sjukhusområdet i Lund innebär att vi kan ta emot fler patienter tidigare i rehabiliteringsprocessen och från en större del av landet. Här finns även en närhet till annan specialistkompetens vilket innebär snabbare insatser för patienterna, säger Maria Wallin, sjuksköterska och enhetschef för den nya avdelningen.

Rehabteam runt patienten
Varje år vårdas 40–50 personer från Skåne och Södra sjukvårdsregionen vid Skånes universitetssjukhus för primär rehabilitering efter en förvärvad ryggmärgsskada. Från och med april 2023 har sjukhuset ett uppdrag inom ramarna för Nationell högspecialiserad vård (NHV) som innebär ett utökat upptagningsområde som omfattar cirka en fjärdedel av Sveriges befolkning, och ska då kunna ta emot sammanlagt cirka 70 patienter per år.

Den nya enheten på sjukhusområdet i Lund kommer att ha åtta platser, främst för ryggmärgsskadade, och avdelningens rehabiliteringsteam är en förutsättning för ett bra resultat. Här kommer undersköterskor, sjuksköterskor, rehabcoacher, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer, medicinska sekreterare och läkare att jobba tillsammans runt patienten. Teamet kompletteras utifrån patientens behov med logoped, dietist och rehabingenjör.

– Fördelen med att ha en särskild avdelning är att vi kan samla all kompetens som behövs runt patienten och att rehabiliteringsinsatserna kan komma in tidigare. Hela teamet behövs för att patienten ska kunna komma vidare i sin rehabilitering, säger Maria Wallin.

Stärker rehabiliteringen
Rehabiliteringsinsatserna kan i det tidiga skedet handla om att underlätta andning eller förebygga trycksår och smärta. I näst steg handlar det om att personen ska kunna sätta sig upp på egen hand i sängen eller förflytta sig från sängen till en rullstol.

– En välfungerande rehabiliteringskedja är helt avgörande för hur en person som fått en ryggmärgsskada ska klara sitt fortsatta liv. Genom att öppna den nya enheten kommer vi att förbättra vården för dessa hårt drabbade patienter. Den avancerade rehabiliteringen kommer att kunna starta tidigare och samarbetet med intensivvården kommer att stärkas, säger Tobias Cronberg, verksamhetschef för neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik på Skånes universitetssjukhus.

Liknande poster

VR-glasögon inom barnsjukvården ger tryggare barn

”Det måste bli möjligt för fler att träna”

Avancerade läkemedel för svåra sjukdomar ska utvecklas vid Skånes universitetssjukhus