Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fas III-studie startad för ny beredningsform av levodopa

  • Det finns ett stort behov av nya och enklare behandlingsformer för parkinsonpatienter med otillräcklig symtomkontroll på peroral behandling
  • Levodopa är standardbehandling vid Parkinsons sjukdom, oavsett sjukdomsfas
  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom menar att fler patienter än idag skulle få stor nytta av adekvat behandling i komplikationsfas1

AbbVie meddelar att den första svenska parkinsonpatienten nu har inkluderats i en fas III-studie för att utvärdera en ny beredningsform av levodopabehandling för parkinsonpatienter med otillräcklig symtomkontroll på peroral medicinering. Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som orsakas av brist på signalsubstansen dopamin i hjärnan, vilket påverkar rörelsekontrollen och kan leda till ofrivillig stelhet och/eller överrörlighet, symtom på den så kallade komplikationsfasen.

Studien pågår under ett år och ska som primärt utfallsmått utvärdera säkerhet och tolerabilitet av subkutant tillfört läkemedel. Sekundärt utvärderas bland annat behandlingens förmåga att minska tid i motorisk OFF (då parkinsonsymtom som stelhet och skakningar förekommer), effekter på icke-motoriska symtom, samt möjlighet till ökad parkinsonrelaterad livskvalitet. Studien genomförs i 13 länder i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. I Sverige kommer ett fåtal patienter att inkluderas.

– Levodopa är standardbehandling vid Parkinsons sjukdom, så vi ser fram emot att även vi i Sverige får vara med och utvärdera denna nya typ av levodopabehandling eftersom det finns ett stort behov av fler behandlingsalternativ för parkinsonpatienter som inte får tillräcklig hjälp av peroral behandling, säger Per Odin, professor och chef för Avdelningen för Neurologi vid Lunds Universitet, samt nationell koordinator för studien.

– Med nya innovativa mediciner och vårdlösningar kan vi hjälpa parkinsonpatienter att bättre hantera sina symtom och leva ett bra liv, trots sjukdom, säger Jan Kövamees, legitimerad läkare och medicinskt ansvarig inom Neuroscience på AbbVie Scandinavia. Vi är därför mycket glada att även svenska parkinsonpatienter kan vara med och pröva denna nya behandlingsmöjlighet.

Referenser:

  1. Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom – Stöd för styrning och ledninghttps://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf

Liknande poster

Pumpen för Produodopa är nu CE-godkänd och behandling blir snart tillgänglig

Stimulering i hjärnan minskar ofrivilliga skakningar

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar