Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Svenska Neurologiveckan 2016 i Örebro

Svenska Neurologiveckan 2016 i Örebro
Måndag 16/5

NORMALTRYCKSHYDROCEFALUS FÖR ST-LÄKARE
Årets Neurologivecka inleddes med en dag helt tillägnad ST-läkarna i neurologi och neurokirurgi och ämnet för dagen var idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH), ett sammantaget underdiagnostiserat och underbehandlat tillstånd. Ämnet förelästes gemensamt av Mats Tullberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anders Eklund, Umeå universitet, Carsten Wikkelsö, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Elna-Maria Larsson, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Jan Malm, Norrlands universitetssjukhus och Michael Williams, University of Washington, via videolänk från Washington. Prevalensen för iNPH ligger i olika studier kring 2 procent; endast cirka 20 procent av alla patienter diagnostiseras och man beräknar sedan att inte mer än omkring var femte patient shuntbehandlas. Bakgrunden till detta är sannolikt en avsaknad av kunskap i ämnet, svårigheter i diagnostiken samt en utbredd uppfattning om att det saknas evidens för shuntbehandling. Det betonades att det numera finns klass 1 evidens för shuntoperation, att de allra flesta patienterna får en förbättrad livskvalitet, att långtidsresultaten är goda med en bestående förbättring över tid samt att behandlingen är kostnadseffektiv. Patofysiologin vid iNPH presenterades mer som en reversibel metabol störning periventrikulärt, snarare än den tidigare bilden av en tryck-/flödesstörning. Shuntbehandling anses leda till en förbättrad ”arbetsmiljö för hjärnan”. Fokus lades under dagen på komorbiditet i form av cerebrovaskulär sjukdom, där tillstånden troligen går in i varandra och inte ska betraktas som två skilda entiteter. Förekomst av vaskulär komorbiditet ska inte leda till att man avstår utredning eller behandling av dessa patienter, utan det är viktigt att också behandla de vaskulära riskfaktorerna. Vid utredning av iNPH är gängse rutin en initial skiktröntgen som vid typisk bild visar ökad ventrikelstorlek med vida temporalhorn och utplanade sulci över konvexiteten. Därefter genomförs en kompletterande MRT som kan påvisa hyperdynamiskt flöde i akvedukten, samt utesluta andra orsaker till hydrocefalus såsom akveduktstenos och tumör. Ett problem vid utredning av iNPH kan vara avsaknaden av typisk anamnes/ symtomatologi och radiologi, varför det finns ett behov av supplementära, prediktiva tester. För närvarande används framför allt så kallade tap-test och infusionstest samt i enstaka fall externt lumbalt drän.

Läs hela artikeln som PDF

 

Liknande poster

Slå ett slag för Parkinson förbundet

Hjärnfonden finansierar forskning om hjärnan och dess sjukdomar

Orupssjukhuset – Här tränas patienterna till ett nytt liv