Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Neuro bidrar till MS-forskning

Varje år drabbas cirka 1000 personer av Multipel Skleros, MS. MS är en autoimmun sjukdom med symtom som bland annat omfattar känsel- och rörelsestörningar, synnedsättning och balansrubbningar. Två tredjedelar av de drabbade är kvinnor och det är vanligt att få diagnosen redan vid 20-års ålder. Vad som orsakar MS är fortfarande okänt.

Neuro stödjer forskning om MS i livets alla skeden:

Faktorer som tidigt kan identifiera personer med hög risk att drabbas av MS

Martin Biström, Umeå Universitet, är en av flera forskare som får stöd genom Neuro för sin MS-forskning. Han vill ta reda på om en kombination av genetik och miljöfaktorer under barndomen, exempelvis låga halter av D-vitamin och högt BMI, bidrar till att MS bryter ut. Genom att hitta rätt faktorer skulle personer med hög risk att drabbas av MS kunna identifieras redan i ung ålder. På så vis skulle tidiga insatser kunna förebygga att MS bryter ut.

Tidig diagnos vid progressiv MS

Kultima Kim, Uppsala Universitet, vill utveckla metoder för att diagnostisera- och tidigt kunna fånga upp patienter som löper risk att snabbt övergå till den progressiva fasen i MS. På så vis kan behandling anpassas och sättas in tidigt för att ge bästa tänkbara vård.

Graviditet

Agnes Gorczyka, Karolinska Institutet, Stockholm, har erhållit bidrag för sin forskning om MS och graviditet. Hon undersöker hur immunmodulerande läkemedel påverkar gravida kvinnor med MS och studien ska bidra till stöd för kliniker vid beslutsfattande, samt rådgivning till kvinnor i fertil ålder med MS avseende behandling med immunmodulerande läkemedel.

Åldrande

Maria Needhamsen, Karolinska Institutet, Stockholm tittar på MS och åldrande. MS-patienter som grupp antas åldras snabbare än den allmänna befolkningen och åldersaccelerationen kan bidra till sjukdomens utveckling. Målet med projektet är att undersöka den biologiska åldern och åldersaccelerationen hos MS-patienter. Dessutom genomförs kontroller för att uppskatta effekterna av MS-läkemedel på biologisk ålder och åldersacceleration.

Rehabilitering

Anderas Wallin, Karolinska Institutet, Stockholm forskar kring MS och rehabilitering vid balansproblem. Fall leder till begränsad aktivitetsförmåga, nedsatt kondition, osjälvständighet och låg hälsorelaterad livskvalitet. Studien ämnar utveckla och anpassa ett träningsprogram för MS-patienter med balansproblematik.

 

Neuro stöttar också ett flertal projekt som utvärderar och jämför olika behandlingsmetoder och läkemedel vid MS.

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Läs mer...

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Läs mer...

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

Läs mer...