Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tidigare och långvarig effekt med MAVENCLAD® bekräftas i två olika studier av personer med multipel skleros (MS)

Hos personer som behandlas med MS-läkemedlet MAVENCLAD® ses en ökad livskvalitet (QoL) efter ett års behandling, istället för två år. Det handlar både om mental och fysisk hälsa. En långtidsuppföljning av effekten visar att ingen ytterligare behandling behövts hos majoriteten av de behandlade efter 11 år (i genomsnitt) efter avslutad behandling.

En ny interimanalys från en open-label fas IV-studie CLARIFY-MS, visar förbättringar i livskvalitet (QoL) hos 426 patienter med skovvis MS efter ett år. Efter att hälften av den godkända två-årsbehandlingen administrerats sågs förbättringar både vad gäller fysisk och psykisk hälsa mätt på livskvalitetskalan MSQOL-54. Avsaknaden av nya säkerhetsfynd bekräftar och stärker säkerhetsprofilen från utvecklingsprogrammet.

Data från fas-4 studien CLASSIC-MS presenterades också under ECTRIMS. CLASSIC-MS undersökte långtidseffekten hos 435 personer med skovvis MS där 90,6% behandlats med kladribintabletter under de dubbelblindade och randomiserade fas-3 studierna CLARITY- och CLARITY Extension. Medianuppföljningen i studien var 10.9 år och resultatet visar bl.a. att majoriteten (55.8%) av de som erhöll kladribintabletter inte behövt någon mer behandling.

  • Det är ett stort framsteg att vi idag i tilläggsstudier kan få effekten av Mavenclad bekräftad, säger Anders Wesslau, VD Merck AB. Verkningsmekanismen i sig talade för det här resultatet, och nu kan vi i två olika studier visa både på ökad livskvalitet och långvarig effekt.

 

 

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning