Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lovande resultat för ABBV-951 i Fas III-studie mot Parkinsons sjukdom

ABBV-951 (foslevodopa/foskarbidopa) visade förbättrad kontroll av motoriska fluktuationer jämfört med oral levodopa/karbidopabehandling i pivotal fas III-studie hos personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas

  • Den pivotala randomiserade, dubbelblinda, dubbeldummy, aktivt kontrollerade fas III-studien av kontinuerlig subkutan infusion av ABBV-951 (foslevodopa/foskarbidopa) hos personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas nådde sitt primära effektmått i 12-veckorsstudien
  • Patienter som fick ABBV-951 under 24 timmar per dag visade statistiskt signifikant ökning av ON-tid utan besvärande dyskinesier jämfört med oral levodopa/karbidopa. En signifikant minskning av OFF-tid observerades också
  • Biverkningarna överensstämde i allmänhet med den välkända säkerhetsprofilen för levodopa/ karbidopa och biverkningar relaterade till infusionsstället var oftast icke-allvarliga och lindriga eller måttliga i svårighetsgrad
  • Data från denna head-to-head superiority studie kommer att vara en viktig komponent i den globala godkännandeansökan

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att kontinuerlig subkutan infusion under 24 timmar om dygnet av ABBV-951 (foslevodopa/foskarbidopa) var statistiskt superior till oral levodopa/karbidopa i att minska motoriska fluktuationer hos personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas i en randomiserad, dubbelblind, dubbeldummy, aktivt kontrollerad fas III-studie. Studien uppnådde sitt primära effektmått för ökning av ON-tid (timmar) utan besvärande dyskinesier (ofrivilliga rörelser) efter 12 veckor baserat på sjukdomsdagboken PD Diary.1  Dessa resultat kommer att vara en viktig komponent i den globala godkännandeansökan.

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

Liknande poster

Pumpen för Produodopa är nu CE-godkänd och behandling blir snart tillgänglig

Stimulering i hjärnan minskar ofrivilliga skakningar

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar