Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

KAROLINSKA STROKE UPDATE 2014

Årets möte hade samlat ca 400 deltagare och var därmed det största hittills. Arrangörsgruppen ledd av Professor Nils Wahlgren och Cecilia Karlsson hade lyckats mycket väl med att samla Europas ledande kliniska forskare i fältet. Mötet kom att presentera data av största vikt för den kliniska handläggningen av akut stroke. Mötet är utformat i separata sektioner där konsensusgrupper förberett ett utkast för en ny guideline inom ett område. Detta konsensusutkast presenteras sedan parallellt med ett urval av nya data för det samlade auditoriet. En utsedd person ger kommentarer och kritik till det konsensusutkast som presenterats varefter en öppen diskussion hålls, där auditoriet får ge synpunkter på dokumentet. Alla synpunkter noteras och tas tillbaka till konsensusgruppen som vid behov reviderar sitt utkast. Konsensusgruppen sammanfattar slutligen och lämnar en rekommendation för en ny guideline till ESO. Beslutet om en revision av guidelines fattas sedan av ESO utifrån konsensusdokument, rekommendation samt originaldata. ESO-Karolinska Stroke Updatekonferenserna
utgör därför en stor möjlighet för alla intresserade att framföra sina synpunkter på nuvarande och reviderade guidelines för behandling av akut stroke.

De guidelines som diskuterades vid årets ESO-Karolinska Stroke Update var:
• Stroke guidelines – Hur gör man dem tillförlitliga och praktiska?
• Sinustrombos
• Förmaksflimmer och orala antikoagulantia
• Expansiva infarkter i storhjärnshemisfärerna
• Intravenös trombolys
• Temperaturreglering vid akut ischemisk stroke
• Mekanisk trombektomi vid akut stroke
• Prehospital handläggning av akut stroke

 

Läs hela referatet

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke