Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hyqvia godkänt vid kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati

Takedas Hyqvia (humant normalt immunoglobulin 10% med rekombinant humant hyaluronidas) har godkänts av Europeiska kommissionen som underhållsbehandling vid kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) efter initiering med intravenösa immunoglobuliner.

Hyqvia är ett faciliterat humant immunoglobulin, som ger möjlighet till ett behandlingsintervall på upp till 4 veckor. Godkännandet utökar Takedas portfölj av differentierade immunoglobulinbehandlingar för patienter med neuroimmunologxiska sjukdomar.

Den Europeiska kommissionen (EC) har godkänt humant normalt immunoglobulin 10% med rekombinant humant hyaluronidas som underhållsbehandling för patienter i alla åldrar med kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) efter initiering med intravenös immunoglobulinbehandling (IVIG).

Läkemedlet är ett humant normalt immunglobulin för CIDP, som kan administreras upp till en gång i månaden (varannan, var tredje eller var fjärde vecka), eftersom hyaluronidaskomponenten underlättar spridning och absorption av immunoglobulin (IG) i det subkutana utrymmet mellan huden och muskeln. Behandlingen kan administreras av vårdpersonal eller självadministreras i patientens eget hem efter lämplig träning.

– Takeda är engagerad i att tillhandahålla immunoglobulinbehandlingar till människor med neuroimmunologiska sjukdomar. Det utökade indikationsområde för HYQVIA innebär en möjlighet till minskad behandlingsbörda för patienterna och en standardhöjning för vården, säger Annika Alterius, medicinsk direktör, Takeda Sverige.

CIDP är ett förvärvat, immunmedierat tillstånd som påverkar det perifera nervsystemet och som kännetecknas av progressiv, symmetrisk svaghet i distala och proximala lemmar och nedsatt sensorisk funktion i extremiteterna. CIDP förlöper i skov eller har ett långsamt fortskridande förlopp. Immunoglobuliner är standardbehandling enligt riktlinjer från European Academy of Neurology och Peripheral Nerve Society på grund av dess immunomodulerade och antiinflammatoriska effekter.

Läs hela pressmeddelandet här.

Liknande poster

Ovanligt.se – unik och ambitiös plattform bidrar till personcentrerad vård