Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Svenska kliniker samarbetar inom global neurokirurgi

Avsaknad av tillgång till kirurgiska åtgärder är ett av världens mest trängande hälsoproblem. Utvecklingen av långsiktigt hållbara lösningar för att öka den globala tillgängligheten till kirurgi är av yttersta vikt. Swedish African Neurosurgery Collaboration grundades 2018 för att bidra till utvecklingen av neurokirurgisk behandling och vård i Afrika. Konceptet INTIMA har utvecklats inom organisationen och utvärderas löpande i samband med utförda missioner. En dramatisk ökning av antalet utförda ingrepp, samt förbättring av postoperativa utfall, har kunnat påvisas efter utförda insatser.

Avsaknad av tillgång till basal kirurgisk vård är ett av de mest trängande globala hälsoproblemen. Liksom brist på tillgång till läkemedelsbehandling vid behandlings- eller botbara infektionssjukdomar bottnar problemet i ekonomiska ojämlikheter, där både politiska och marknadsmässiga faktorer spelar in. Till skillnad från de sistnämnda, så har avsaknad av kirurgisk vård inte uppmärksammats på samma sätt i media och samhället i stort.Välgrundade uppskattningar ger vid handen att 143 miljoner kirurgiska ingrepp som skulle kunna rädda liv ellerförbättra livskvalitet och hälsa saknas årligen i hela världen.1

För jämförelsens skull kan då påtalas att den årliga globala mortaliteten för andra, mer uppmärksammade, undvikbara2 tillstånd som malaria, hiv samt mässling är 435.000 respektive 770.000 och 745.000.3 När det gäller subspecialiserade kirurgiska ingrepp är situationen än svårare i många utvecklingsländer. Ett tydligt exempel är neurokirurgi, där tillgången på specialiserad vård saknas helt i många av världens resurssvaga länder,4 trots att behovet på grund av malnutrition, traumapanorama och infektionspanorama är större än i mer ekonomiskt starka områden som Västeuropa och Nordamerika.5 I Afrika finns 0,51 neurokirurger per miljon invånare, att jämföra med Europa som i motsvarande mätning från 2016 har 11,76.6 Man måste även ha i åtanke att majoriteten av dessa praktiserar i Nordafrika eller Sydafrika, vilket gör att situationen i Afrika söder om Sahara (SSA) är mycket mer prekär. Man beräknar att årligen saknas resurser för 2 miljoner livsnödvändiga neurokirurgiska ingrepp i Afrika.7

Intresset för global neurokirurgi är för närvarande mycket stort, delvis tack vare initiativ från World Federation of Neurological Surgeons (WFNS). Man ska dock ej förglömma att initiativ och projekt har pågått sedan många årtionden, och ett flertal projekt syftande till att stötta kliniker och bygga upp enskilda centra pågår eller har genomförts. Som exempel kan nämnas samarbeten mellan Mulago National Referral Hospital i Kampala, Uganda och Duke University, USA, mellan Blantyre, Malawi och Oslos Universitetssjukhus,
samt mellan Black Lion Hospital, Addis Abeba, Etiopien och Bergens universitet/Haukelands universitetssjukhus, Norge.8,9 Projekt drivs också under World Federation of Neurological Surgeons regi. Ett särskilt omnämnande förtjänar också utvecklingen av hydrocefalusverksamheter vid flera centra i SSA, däribland CCHU & CH i Mbale, Uganda.10 inom global neurokirurgi Svullnaden på sidan av skallen på denna lilla flicka är ett lateralt encephalocele, där hjärnvävnad buktar ut genom en defekt i skallbenet. Lokalisationen är extremt ovanlig. Att åtgärda detta utan optimala kirurgiska förutsättningar skulle utsätta barnet för stora risker.

Projekt av dessa slag har ofta grundats i kontakter enskilda individer emellan, och drivs framåt under tiden enskilda missioner pågår. I många fall saknas data kring hur dessa förändrar förutsättningarna för bedrivandet av vård på sikt
– att förbättra och utveckla möjligheterna till en långsiktigt hållbar verksamhet på plats är givetvis det naturliga slutmålet.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Viktig uppdatering av ett fält i snabb utveckling

Blodprov kan visa hjärnpåverkan efter neurokirurgi

Nu har 100 patienter opererats i den hypermoderna operationssalen med rörlig MR-kamera på Akademiska