Den sannolikt sista kartläggningen av MS obehandlade förlopp

Den franske neurologen Jean- Martin Charcot beskrev 1877 MS-patienter som inte utvecklar någon påtaglig symtomatologi (cas frustes) och reste frågan om spontan utläkning (la guérison) är möjlig. Det finns tyvärr en mängd definitioner på benign MS. De vanligaste baseras på EDSS 2 eller 3 (expanded disability status scale) efter tio eller femton års sjukdom1. Med längre uppföljningstid får dock en ökande andel av dessa ”benigna” patienter allvarliga sjukdomsmanifestationer. Med hjälp av en mycket lång uppföljning (omkring fem decennier) av ett representativt material siktar vi här in oss på frågan om MS kan komma in i ett livslångt inaktivt skede innan ett allvarligt handikapp utvecklats.

Läs hela artikeln som PDF