Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

De flesta med MS kan fortsätta arbeta och studera

I MS-sjukdomens natur döljer sig många fallgropar som riskerar att leda till arbetsoförmåga. Sjukdomens karaktär och det moderna sättet att definiera MS i olika fenotyper beroende på sjukdomsaktivitet och sjukdomsprogression1 påverkar arbetsförmågan på olika sätt. I den skovvisa MS-sjukdomen (RRMS) kan en okontrollerad aktiv inflammation vara förödande för arbetsförmågan (Figur 1). Inflammationerna leder till en instabil sjukdom och på sikt resulterar de icke-reversibla demyeliniserade lesionerna i försämrad kognitiv och fysisk förmåga, liksom MS-relaterad fatigue samt försämrad studie- och arbetsförmåga.2 Kontroll av inflammation och att förebygga axonal förlust vid aktiv MS med immunmodulerande behandling (bromsläkemedel) är av största betydelse och bör betraktas som ett terapeutiskt mål.3 I den progressiva förloppstypen (SPMS och PPMS), kan sjukdomen vara antingen aktiv eller inaktiv med eller utan progression (Figur 2).1 Immunmodulerande behandling måste fortfarande övervägas om inflammation föreligger.3 Vid progression inträder en degenerativ process, vilket antas bero på ökad axonal förlust. Risken för neurologiska funktionsnedsättningar ökar vilket resulterar i försämrad grad av Expanded Disability Status Scale (EDSS),3 och risken för arbetsoförmåga ökar påtagligt.4,5 EDSS-stegen, som definieras framför allt genom poängsättning av de funktionella systemen samt bedömning av gångförmågan, har en central roll i avhandlingen (Figur 3). Systematiska arbetsfrämjande insatser och olika arbetslivsinriktade insatser med möjligheter att anpassa arbetssituationen kan spela en viktig roll för att bevara arbetsförmågan, särskilt för dem med EDSS 3,5 eller högre.4,6 I linje med detta har man sedan mitten av 90-talet drivit en omfattande rehabiliteringskurs för personer tidigt i sjukdomen vid NeuroRehab Sävar vid Norrlands Universitetssjukhus. Syftet med kursen har varit att öka kunskapen om sjukdomen, immunmodulerande behandlingar, faktorer som påverkar studieoch arbetslivet och identifiera dessa faktorer i sitt eget studieliv eller arbete. Ett viktigt terapeutiskt mål har varit att patienten hittar strategier att leva med sjukdomen och rusta sig inför framtiden.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Läs mer...

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Läs mer...

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

Läs mer...