Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Aquipta ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Aquipta (atogepant) för förebyggande behandling av migrän ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 15 december 2023. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter med kronisk migrän och som inte fått effekt av eller tolererat minst två olika förebyggande läkemedel tidigare.

Migrän är en sjukdom som kan vara kronisk eller episodisk beroende på hur många migrändagar patienter har per månad. Företaget har ansökt om subvention för förebyggande behandling av patienter med kronisk migrän. Migrän karaktäriseras av en kraftig, ofta ensidig, pulserande huvudvärk, illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet.

Aquipta innehåller antikroppen atogepant som hämmar effekten av CGRP. CGRP är en substans som är inblandad i kroppens smärtsignalering och kärlförstoring, vilket är en bakomliggande orsak till migrän. I studier har Aquipta visat god effekt på kronisk migrän.

För patienter med kronisk migrän som inte haft effekt aveller inte tolereratminst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar bedömer TLV att samtliga CGRP-hämmare som idag omfattas av högkostnadsskyddet, det vill säga Aimovig, Ajovy, Emgality och Vyepti, är relevanta jämförelsealternativ. TLV bedömer att effekten av behandling med Aquipta är jämförbar med effekten av jämförelsealternativen, samt att behandlingskostnaden för Aquipta är densamma eller lägre jämfört med jämförelsealternativen.

Mot bakgrund av detta bedömer TLV att kostnaden för behandling med Aquipta är rimlig i förhållande till nyttan för behandling av migrän hos vuxna patienter som har kronisk migrän och som inte fått effekt av eller tolererat minst två olika förebyggande läkemedel tidigare.

 

Liknande poster

TLV beslutar att Iktorivil orala droppar inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Vydura ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Hälsoekonomisk bedömning av Spinraza vid spinal muskelatrofi av typ 5q