Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Svenska Läkaresällskapet belönar forskning om kronisk smärta

Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin, professor i basal och klinisk neurofysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, tilldelas Ingvarpriset och belönas med Svenska Läkaresällskapets 200-årsmedalj i brons samt 30 000 kronor.

Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin har under många år studerat mekanismerna bakom och potentiella behandlingar vid akut och kronisk smärta, både inflammatorisk och neuropatisk sådan. Studierna innefattar betydelsen av kön och visar bland annat att honråttor är mer benägna att utveckla neuropatisk smärta. Resultat som kan ha betydelse för vår förståelse om bakgrunden till smärtsyndrom som främst drabbar kvinnor. Zsuzsanna har även studerat och identifierat riskgener för smärta, i synnerhet de gener som är ansvariga för att kronisk smärta manifesterar sig på könsolikartat sätt.

Ur prismotivering:
Zsuzsanna belönas för goda insatser inom klinisk neurovetenskap och har som handledare skapat flera mycket väl fungerande och framgångsrika forskningsgrupper. Hennes positiva inställning, hennes glädje och hennes genuina engagemang har skapat mycket stimulerande miljöer och bidragit till fin gemenskap i forskningsgrupperna. För sina doktorander har hon i alla lägen varit stöttande och determinerad, hennes grundinställning är att problem är till för att lösas på ett eller annat sätt. Hon är otroligt skarpsinnig, tuff och saklig men samtidigt trevlig och godhjärtat med den unika förmågan att se människan och alltid hjälpa till, med både stora och små saker.

Om Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin
Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin föddes 1946 i Budapest, Ungern, och flydde med familjen till USA 1956. Hon växte upp i New York, studerade vid bland annat City University of New York, blev Master of Science 1969, flyttade sina forskarstudier till Cambridge, England, disputerade på en avhandling om kattens visuella system 1972 och blev doktor i neurobiologi. Tillbaka i New York blev hon Postdoc och Lecturer vid Cornell University, där hon inledde sin forskning på ryggmärgens smärtmekanismer.

1977 kom Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin till Sverige som gästforskare och var verksam vid avdelningen för klinisk neurofysiologi på Huddinge Sjukhus och sedan 2010 på institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. Hon blev docent i neurovetenskap 1983 och universitetslektor 1990 i detta ämne. 1997 utnämndes Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin till professor i basal och klinisk neurofysiologi vid Karolinska Institutet.

Om Ingvarpriset
David H. Ingvarfond stiftades 1990 i anslutning till David H Ingvars avgång från sin tjänst som professor och överläkare i klinisk neurofysiologi i Lund. Ingvarpriset utdelas till framstående, företrädesvis svensk, men även nordisk eller annan utländsk företrädare för klinisk neurovetenskap. Priset kan ej delas. Beslut om utdelning av Ingvarpriset fattas av Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Liknande poster

Satsningar på särläkemedel riskerar att utnyttjas av läkemedelsföretag

SLS utlyser satsning för tvärvetenskapliga forskningsprojekt om äldre med multisjuklighet

Lagförslag för att stärka vården för beslutsoförmögna patienter