Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

19th International Congress of Parkinson’s disease and Movement Disorder, San Diego

19th International Congress of Parkinson’s disease and Movement Disorder, San Diego
För 19:e året samlades så denna globala skara – ca 3.500 deltagare, ett tusental färre än i Stockholm 2014 – för att utbyta nya kunskaper. Platsen för årets möte var San Diego, många timmars jetlag från Sverige, men för den geografiintresserade med ett nära pendeltågsavstånd till Tijuana på mexikanska sidan. Kongresscentret låg kustnära strax intill ”Gaslamp Quarter”, välkänt för turister i denna miljonstad. 25 år efter första kongressen 1990, inleddes programmet med en översikt av forskningsutvecklingen under dessa år. I en föredömligt kondenserad presentation av professor Werner Poewe, Department of Neurology Innsbruck Medical University beskrevs det historiska perspektivet hela vägen från ”the golden standard”, dvs. substitution av striatalt dopamin mot målbilden och med de icke-dopaminerga systemen ”the icing of the cake” och ända till arbetet med neurofysiologisk modulering av utflödet från de basala ganglierna i form av Deep Brain Stimulation (DBS). Vi har sett utveckling inom området leverans av levodopa (orala beredningar, plåster och pumptekniker, intrajejunalt och subkutant, och även inhalation via luftvägarna), samt arbete med farmakokinetik och tilläggsbehandlingar med enzymhämmare. Redan 1984 beskrevs i Brain hur onoff- fluktuationer kunde behandlas med levodopa i intravenösa beredningar. Tidig behandlingsstart vid Parkinson sjukdom har rönt stort intresse och sammanlagt 29 kontrollerade studier med 5.247 deltagare finns i dag publicerade. Ökade kunskaper om biverkningsprofilerna med levodopa respektive dopaminagonism har tillkommit och utgjort vägval i olika behandlingssituationer. Till dessa anslag har adderats omfattande forskning och kliniska försök på transplantationssidan med fetala dopaminerga neuron, vilket senare också lett till helt nya och banbrytande insikter om hur friska transplantat tycks ”smittas” av sjuka värdceller. Ett område som senare har lett till en kraftigt ökad kunskap och nya hypoteser om sjukdomens propagation (jfr. Braaks teori) och tillhörande patofysiologiska mekanismer. Insikter om Parkinsons sjukdom som en multi-systemsjukdom med kanske till och med dominerande icke-dopaminerg och extrastriatal patologi, gör komplexiteten på området än intressantare. Föredraget landade i arbetet med att modifiera sjukdomens progression och sökandet efter orsaksinriktade terapier. Explorering av den genetiska basen för sjukdomsgruppen och därtill de försök till genbaserad strategi för återupprättande av den endogena dopaminproduktionen är ett av flera pågående forskningsfält.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Svenska Parkinsonakademins 2-dagarsutbildning Lund 23–24 november

American Epilepsy Society Orlando 30 november– 5 december 2023

The International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders MDS