Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Professor Miia Kivipelto leder det första globala initiativet för att förebygga demens och Alzheimers sjukdom

World-Wide FINGERS (WW-FINGERS) är det första globala nätverket av kliniska prövningar för riskreduktion och förebyggande av demens och Alzheimers sjukdom genom en kombination av parallella livsstilsförändringar på flera områden. Nätverket förenar forskargrupper från över 30 länder och leds av professor Miia Kivipelto vid Center for Alzheimer Research, Karolinska Institutet. WW-FINGERS-nätverkets fokus, vetenskapliga strategi och aktiviteter har publicerats idag i tidskriften Alzheimer´s & Dementia.

WW-FINGERS bygger på de framgångsrika erfarenheterna i FINGER: den finska geriatriska interventionsstudien för att förhindra kognitiv- och funktionell nedsättning, ledd av professor Kivipelto. Den banbrytande FINGER-studien är en randomiserad klinisk prövning (RCT) där interventionsgruppen fick en kombination av näringsriktig kost, fysisk och kognitiv träning, social stimulans, samt kontroll av vaskulära riskfaktorer. Deltagarna var äldre personer med förhöjd demensrisk och de som ingick i interventionsgruppen hade efter den tvååriga interventionen förbättrat sin kognitiva förmåga signifikant mer än kontrollgruppen (Lancet 2015). Det var första gången som en sådan multimodal intervention testades vetenskapligt i stor skala och resultatet har beskrivits som ett genombrott. För att framgångsrikt kunna tillämpas i större skala måste FINGER-modellen testas, anpassas och optimeras till olika geografiska och kulturella miljöer. I detta syfte lanserade professor Kivipelto 2017 WW-FINGERS-nätverket (https://www.alz.org/wwfingers). Nätverket har vuxit exponentiellt och idag ingår över 30 länder från alla kontinenter. Nätverkets forskargrupper arbetar tillsammans för att harmonisera metodiken för FINGER-liknande interventionsförsök i flera länder. Detta kommer att möjliggöra en sammanslagning av data och uppbyggnad av kunskap för att genomföra effektiva och hållbara åtgärder som kan minska risken eller försena uppkomsten av kognitiv svikt och demens hos äldre.

”Demens har beskrivits som en folkhälsoprioritet av Världshälsoorganisationen (WHO)”, säger professor Miia Kivipelto, ”och med tanke på att inget botemedel ännu existerar, är förebyggande åtgärder avgörande för att stoppa den snabba ökningen av fall i världen. Resultaten från FINGER-studien lyfter fram värdet av att samtidigt adressera flera riskfaktorer för demens som en strategi för att skydda hjärnhälsan och dessutom främja den allmänna hälsan och funktionsförmågan. Samordnade och harmoniserade insatser är avgörande för att identifiera effektiva förebyggande strategier som är hållbara i global skala. WW-FINGERS är ett unikt nätverk som underlättar harmonisering och delning av data från flera länder, vilket skapar en unik möjlighet för snabb kunskapsgenerering, spridning och implementering”.

Professor Kivipelto tillägger också: ”Vi har viktiga allierade i detta globala projekt, inklusive WHO, Alzheimer´s Association i USA (AA), Alzheimerfonden i Sverige, FINGERS Brain Health Institute (FBHI), och Alzheimers Disease Data Enablement Fund. WW-FINGERS mål och aktiviteter är anpassade till WHO:s globala handlingsplan för folkhälsoarbete mot demens. Vi har arbetat i nära samarbete med WHO för att sammanställa de första riktlinjerna för att globalt minska risken för demens, vars första upplaga lanserades 2019 och den uppdateras kontinuerligt. AA stöder WW-FINGERS nätverksaktiviteter, inklusive organisationen av det årliga mötet med nätverkets forskargrupper. Vi är mycket glada över stödet från Alzheimer´s Disease Data Enablement Fund, en koalition av finansiärer där bl.a. Gates Ventures ingår. De tillhandahåller finansiering och expertis för att utveckla en plattform som möjliggör harmonisering och delning av data inom hela nätverket.”
Professor Kivipeltos team i Sverige driver också en vetenskaplig helpdesk inom WW-FINGERS tillsammans med FBHI för att vetenskapligt stödja de nationella forskargrupperna i att planera och genomföra sina lokala studier. Assistant professor Francesca Mangialasche, vetenskaplig koordinator för WW-FINGERS, säger ”WW-FINGERS-nätverkets roll är särskilt viktig i samband med den globala COVID-19-pandemin. Pandemin har negativa effekter på både livsstil och medicinsk hantering av kroniska sjukdomar, såsom exempelvis högt blodtryck och diabetes. Detta beror på förändringar i hälso-och sjukvårdssystemets funktion och att äldre är ovilliga att söka vård på grund av infektionsrisken. Rekommendationer och begränsningar som motiveras av pandemin har också gett upphov till negativa livsstilsförändringar, såsom minskad fysisk aktivitet på grund av hemisolering. I detta landskap är WW-FINGERS ett särskilt passande projekt som kan informera om en hållbar hälsosam livsstil och hur riskfaktorer kan hanteras i den äldre delen av befolkningen, något som har fördelar utöver förebyggande av demens.”

 

Den aktuella publikationen: Kivipelto M, Mangialasche F, Snyder HM et al. World-Wide FINGERS Network: A global approach to risk reduction and prevention of dementia. Alzheimer´s Dement. 2020; 1-16. https://doi.org/10.1002/alz.12123

Liknande poster

Prevention, diagnostik och behandling demenssjukdomar – hur kan vi betala för det?

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

KI i internationellt samarbete för att förebygga Alzheimers sjukdom