Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppföljningsdata efter fem år visar att Vyndaqel minskade risken för dödlighet av alla orsaker med 41% bland patienter med transtyretin amyloid kardiomyopati

En post-hoc interimsanalys publicerad i Circulation: Heart Failure utvärderade patienter som fått kontinuerlig behandling med VYNDAQEL jämfört med dem som först fick placebo i studien ATTR-ACT

En post-hoc interimsanalys visar att behandling med VYNDAQEL (tafamidismeglumine) gav en kliniskt signifikant överlevnadsfördel vid fem år för patienter med transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM). Analysen från den kliniska fas 3 studien Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy Clinical Trial (ATTR-ACT) och dess långsiktiga förlängningsstudie (Long term Extension (LTE)-studie) publicerades i Circulation: Heart Failure.

I ATTR-ACT randomiserades patienterna till att få VYNDAQEL 80 mg, 20 mg eller placebo. Efter avslutad 30 månaders studie påbörjades en förlängningsstudie. Patienter som hade behandlats med VYNDAQEL fortsatte i förlängningsstudien med samma dos. Patienter som behandlats med placebo i ATTR-ACT randomiserades till antingen VYNDAQEL 80 mg eller 20 mg. Från juli 2018 övergick samtliga patienter i förlängningsstudien till VYNDAQEL 61 mg som är bioekvivalent med VYNDAQEL 80 mg men inte utbytbar på per mg-basis.

 

– Resultaten från denna analys bygger vidare på de positiva primära resultaten från den pivotala studien ATTR-ACT och stärker ytterligare data om att VYNDAQEL har potential att signifikant förlänga överlevnaden för patienter med ATTR-CM, säger Kaire Kiplok, medicinsk ansvarig för ATTR-CM på Pfizer i Sverige. VYNDAQEL utgör ett genombrott för dessa patienter eftersom det tidigare inte har funnits några godkända läkemedel för behandling av transtyretin amyloid kardiomyopati. ATTR-ACT och LTE-studien visar att tidig behandling är avgörande för patienter med ATTR-CM.

 

I ATTR-ACT visade behandling med VYNDAQEL 30% minskning av dödligheten vid 30 månader jämfört med placebo. Med en medianuppföljning på nästan fem år visade analysen som publicerats i Circulation: Heart Failure en kliniskt signifikant reduktion på 41% av risken för mortalitet av alla orsaker bland patienter som fick kontinuerlig behandling med VYNDAQEL (median uppföljning (58,5 månader) jämfört med patienter som först fick placebo i ATTR-ACT innan de gick över till VYNDAQEL i LTE-studien (median uppföljningstid 57,1 månader; HR: 0,59; 95% CI: 0,44–0,79; P<0,001). Median överlevnadstid var 67 månader (95% CI: 47,0–N/E) i gruppen med kontinuerlig behandling jämfört med 35,8 månader (95% CI: 29,7–41,1) i placebogruppen. Den preliminära överlevnadsgraden efter fem år var 53,2% i gruppen med kontinuerlig behandling jämfört med 32,4 % (95% CI: 29,7–41,1) i placebogruppen.

 

– Överlevnadsfördelen som ses i den primära analysen stöds ytterligare av dessa långtidsresultat som betonar vikten av tidig diagnos och behandling med VYNDAQEL för patienter som lever med ATTR-CM, säger Perry Elliott, M.D., Professor of Cardiovascular Medicine, Director of the Institute for Cardiovascular Science, University College London och huvudförfattare till analysen. Även om framsteg gjorts när det gäller att diagnostisera ATTR-CM tack vare ökad medvetenhet och förbättringar i diagnosmetoder så är sjukdomen fortfarande förbisedd, vilket hindrar patienter från att dra nytta av sjukdomsmodifierande behandling.

 

Minskningen av dödligheten var konsekvent i alla undergrupper, både åldersrelaterad (vild typ) och ärftlig ATTR-CM, med 39% minskning av risken för dödlighet av alla orsaker hos patienter med åldersrelaterad ATTR-CM (HR: 0,61; 95% CI: 0,43–0,87; P=0,006), och en 43% minskning hos patienter med ärftlig ATTR-CM (HR: 0,57; 95% CI: 0,33–0,99; P=0,05) i patienter som fick kontinuerlig behandling med VYNDAQEL jämfört med gruppen som gick från placebo till behandling. Dessutom visade analysen 44% minskning av risken för dödlighet av alla orsaker hos patienter med baslinje NYHA klass I eller II (HR: 0,56; 95% CI: 0,38–0,82; P=0,003), och 35% minskning hos patienter med baslinje NYHA klass III (HR: 0,65; 95% CI: 0,41–1,01; P=0,06) i gruppen med kontinuerlig behandling jämfört med gruppen som gick från placebo till behandling. I ATTR-ACT hade VYNDAQEL en säkerhetsprofil jämförbar med placebo. Inga nya säkerhetsproblem identifierades under LTE-studien och biverkningarna förblev jämförbara med placebo.

 

VYNDAQEL är godkänd för behandling av kardiomyopati av åldersrelaterad (vildtyp) eller ärftlig transtyretin-medierad amyloidos hos vuxna för att reducera kardiovaskulär dödlighet och kardiovaskulärt relaterad sjukhusvistelse. Det är det första och det enda läkemedlet godkänt för behandling av vildtyp och ärftlig ATTR-CM, som ofta är förbisedd och underdiagnostiserad hos patienter med hjärtsvikt.

 

Denna sällsynta, progressiva och livshotande sjukdom orsakas av instabila transtyretin-proteiner som är felveckade och aggregerar till amyloidfibriller som kan byggas upp i hjärtat och andra delar av kroppen. Uppbyggnaden av transtyretin amyloid i hjärtat gör att hjärtmuskeln med tiden stelnar, vilket så småningom leder till hjärtsvikt. Efter diagnos är medianen för förväntad livslängd hos obehandlade patienter med ATTR-CM cirka 2 till 3,5 år.

Om ATTR-ACT och LTE-studien
Fas 3-studien ATTR-ACT är den första och enda genomförda globala, dubbelblinda, randomiserade, placebo-kontrollerade kliniska prövning som undersökt en farmakologisk terapi för behandling av ATTR-CM i både ärftlig och vildtyp ATTR-CM. Den primära analysen av studien, som jämförde en poolad behandlingsgrupp (VYNDAQEL 80 mg och 20 mg) med placebo, visade en signifikant minskning av den hierarkiska kombinationen av mortalitet av alla orsaker och frekvensen av kardiovaskulärt relaterade sjukhusvistelser jämfört med placebo under en 30-månaders period hos patienter med vildtyp eller ärftlig ATTR-CM (p=0,0006), studiens primära effektmål. Dessutom visade enskilda komponenter i den primära analysen en relativ minskning av risken för mortalitet av alla orsaker och frekvensen av kardiovaskulärt relaterad sjukhusvistelse på 30% (p=0,026) respektive 32% (p<0,0001), med VYNDAQEL jämfört med placebo.

 

Patienter som fullföljde ATTR-ACT kunde delta i den långsiktiga förlängningsstudien (LTE) i upp till 60 månader. LTE-studien är en öppen studie som ursprungligen utformades för att få ytterligare säkerhetsdata för VYNDAQEL 20 mg eller 80 mg hos patienter diagnostiserade med ATTR-CM, och för att fortsätta ge patienter som ingick i ATTR-ACT fortsatt tillgång till VYNDAQEL till dess att läkemedlet blir tillgängligt lokalt. LTE-protokollet kompletterades för att föra över patienter behandlade med VYNDAQEL 20 mg eller 80 mg till VYNDAQEL 61 mg singelkapsel. En VYNDAQEL 61 mg singelkapsel är bioekvivalent med VYNDAQEL 80 mg (fyra 20 mg kapslar) men inte utbytbar på per mg-basis.

 

Om VYNDAQEL 20 mg (tafamidismeglumine) och VYNDAQEL 61 mg (tafamidis)
VYNDAQEL 20 mg (tafamidismeglumine) och VYNDAQEL 61 mg (tafamidis) är orala transtyretinstabilisatorer som binder selektivt till transtyretin och stabiliserar tetrameren hos transport proteinet transtyretin och bromsar bildningen av amyloid som orsakar ATTR-CM.

 

VYNDAQEL 61 mg är en en-om-dagen oral kapsel utvecklad för patientens bekvämlighet. En kapsel VYNDAQEL 61 mg är bioekvivalent med VYNDAQEL 80 mg (fyra 20 mg kapslar) men inte utbytbar på per mg-basis.

 

Tafamidis är godkänt för behandling av ATTR-CM i över 55 länder, inklusive USA, EU, Brasilien, UAE, Kanada med flera. VYNDAQEL 61 mg och VYNDAQEL 80 mg är de enda doserna godkända av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av ATTR-CM.

 

VYNDAQEL 20 mg godkändes första gången inom EU 2011 för behandling av transtyretinamyloidos (ATTR-PN) hos vuxna patienter med stadium 1 symtomatisk polyneuropati för att fördröja perifer neurologisk försämring. För närvarande är läkemedlet godkänt i över 40 länder, bland annat i Japan, länder i Europa, Brasilien, Mexiko, Argentina, Israel, Ryssland och Sydkorea.

 

Referenser:

Elliott P, et al. Long-Term Survival With Tafamidis in Patients With Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.008193Circulation: Heart Failure. 2021;0:CIRCHEARTFAILURE.120.008193

Fass.se

Liknande poster

Pfizer och Biohavens Vydura första läkemedel som godkänts i EU för både akut behandling av migrän och förebyggande av episodisk migrän

Subvention* för Vyndaqel 61mg för behandling av transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

Pfizers genterapi för Duchennes muskeldystrofi får fast track-status av FDA