Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tidig prediktion av spasticitet i övre extremitet efter stroke

Tidig prediktion av spasticitet i övre extremitet efter stroke
Spasticitet i övre extremitet är vanligt efter stroke och kan innebära funktionsnedsättning, smärta och hjälpbehov. Genom att tidigt förutsäga vilka patienter som befinner sig i riskzonen för spasticitet, kan problemen förebyggas med tätare uppföljningar och relevant behandling. Arve Opheim, fysioterapeut, PhD; Hanna C Persson, leg. fysioterapeut, MSc; Anna Danielsson, leg. fysioterapeut, PhD; Margit Alt Murphy, leg. fysioterapeut, PhD och Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare, professor, PhD, samtliga vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin i Göteborg, presenterar här faktorer som i ett tidigt skede kan förutsäga spasticitet i armen ett år efter stroke.

Spasticitet i övre extremitet efter stroke har visat sig vara associerad med nedsatt motorisk funktion i armen, smärta och hjälpberoende i aktiviteter i dagliga livet (ADL), och kan medföra en fyrdubbling av direkta vårdkostnader under det första året efter stroke.1,2 Förekomst av spasticitet efter stroke varierar mellan 17–38 procent.3-5 Behov av behandling på grund av spasticitet har i en svensk studie påvisats hos 4–13 procent av patienterna 6–12 månader efter stroke. 4 Faktorer som inom de 10 första dagarna kan prediktera spasticitet 3–12 månader efter stroke har visat sig vara nedsatt sensomotorisk funktion och styrka, nedsatt ADL-funktion, vänstersidig pares och rökning. 3,4,6,7 Tidigare studier var relativt små (n=47),4 undersökte patienter i senare skede (3, 6 och 9 månader efter stroke),6 eller omfattade både övre och nedre extremiteter. Därmed är det fortfarande oklart huruvida tidig undersökning kan förutsäga förekomst av och grad av spasticitet i övre extremiteten 12 månader efter stroke. Bäst tidpunkt för en korrekt tidig prediktion är inte heller identifierad.7 Kunskap om detta har hög klinisk relevans, då patienter med spasticitet har en ökad risk för att utveckla funktionsstörningar med komplikationer som smärta och reducerad rörelseförmåga. 1,8 Syftet med denna studie var att identifiera prediktorer och optimal tidpunkt för prediktion av A) ”någon spasticitet” och B) ”svår spasticitet” i övre extremitet 12 månader efter stroke.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke