Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stroke i ett internationellt perspektiv

Stroke i ett internationellt perspektiv
Hur många insjuknar i stroke i världen? Hur många lever med stroke? Hur många dör till följd av stroke? Fram till för cirka 20 år sedan var kunskaperna om epidemiologi i olika delar av världen mycket ofullständiga. Endast få välgjorda epidemiologiska studier fanns att tillgå och de flesta var gjorda i höginkomstländer (Västeuropa, USA, Nya Zeeland, Australien). Intrycket var att det såg ganska lika ut i olika delar av världen och utvecklingen såg ”lugn” ut.

STROKEKARTAN FÖRÄNDRAS – OROVÄCKANDE OCH I LÄNGDEN OHÅLLBARA TRENDER
Några nyckelpublikationer från 2000 och framåt kom att ändra bilden dramatiskt; de viktigaste publikationerna var Valery Feigins systematiska översikter (Lancet Neurology 2003, 2008), en WHO-studie om dödlighet vid stroke globalt (Lancet Neurology) och rapporter från Global Burden of Disease- projektet (2010 och framåt). Först med dessa studier fick vi en tydligare bild av hur strokesituationen i världen ser ut
– och det som kom fram var alarmerande. Några av huvudfynden från dessa studier är:
• Cirka 6 miljoner dör av stroke varje år, vilket gör stroke till den näst vanligaste dödsorsaken globalt.
• Skillnader i strokedödlighet mellan olika länder varierar flerfaldigt och är starkt kopplat till ett lands ekonomiska situation.
• Cirka 15 miljoner insjuknar i stroke varje år; antalet insjuknande (åldersjusterade tal) minskar i höginkomstländer men ökar i låg- och medelinkomstländer (low and middle income countries, LMIC)
• 75-80 % av alla stroke inträffar i LMIC.
• Två tredjedelar av alla stroke i världen inträffar hos personer som är under 65 år.
• Antalet personer som lever och tidigare haft stroke (prevalenstalet) är cirka 33 miljoner globalt; nästan hälften av dessa personer finns i höginkomstländerna.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

IBD-patienter löper ökad risk för stroke, särskilt ischemiska händelser

Läs mer...

Avgörande fynd ger hopp om snabbare och bättre återhämtning efter stroke

Läs mer...

Fysisk aktivitet avgörande för återhämtning efter stroke

Läs mer...