Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Snabbare ansamling av Alzheimers-protein hos kvinnor

Alzheimers sjukdom tycks utvecklas snabbare hos kvinnor jämfört med män. Hos kvinnor ansamlas det sjukdomsalstrande proteinet tau fortare enligt en ny studie från det strategiska forskningsområdet MultiPark vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Brain.

Runt 100 000 svenskar lider av Alzheimers sjukdom som är den vanligaste formen av demens. Fler kvinnor än män drabbas av minnesproblem på grund av Alzheimers. Tau och beta-amyloid är två proteiner som klumpar ihop sig och ansamlas i patienternas hjärnor i takt med att sjukdomen fortskrider. Hur fort denna ansamling går kan ha betydelse för sjukdomsutvecklingen. Ansamlingen av tau går snabbare i patienter som redan har en sjuklig koncentration av betaamyloid. Dessa är individer som redan befinner sig i den tidiga fasen av sjukdomen, men som ibland inte fått någon diagnos än. Nu har forskare vid Lunds universitet upptäckt att tau ansamlas fortare hos kvinnor, även efter att de tagit hänsyn till patienternas ålder och nivåerna av tau som patienterna hade vid första mättillfället. Tillsammans med data från tre liknande studier i USA har 209 kvinnor och 210 män undersökts vid flera tillfällen.

Ruben Smith

– Den individuella variationen i tau-nivåer är stor, men i temporalloben som är ett centralt område för Alzheimers är ansamlingshastigheten 75% högre i genomsnitt för kvinnor som grupp jämfört med män,” förklarar Ruben Smith, specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus och docent i neurologi vid Lunds universitet. Både män och kvinnor drabbas i lika hög utsträckning av de första stadierna av sjukdomen då proteinet beta-amyloid ansamlas. Här har forskarna inte funnit några skillnader mellan könen. Det är först när proteinet tau ansamlas som minnesproblem uppstår och här fann forskarna könsskillnader.

– Nästa steg blir att klargöra varför ansamlingen går snabbare hos kvinnor,” säger Sebastian Palmqvist, neurolog vid Skånes universitetssjukhus, docent vid Lunds universitet och forskaren bakom de kognitiva bedömningarna av patienterna. Orsakerna bakom den högre ansamlingstakten hos kvinnor har inte undersökts i den här studien. Men skillnaden mellan könen skulle enligt forskarna kunna bero på olika förekomst av andra sjukdomar som kan påverka förloppet. Andra faktorer som kan skilja sig åt mellan könen är nivåerna av hormoner och molekyler som främjar nervcellernas tillväxt samt graden av inflammation i hjärnan.

Markörer kopplade till inflammation i hjärnan är möjliga att analysera i det nya BIOFINDER-2 projektet*. Den nya studien erbjuder fler biomarkörer och mer detaljerad information om hur Alzheimers kan kopplas till andra sjukdomar hos patienterna.
– Vår studie ger starka indikationer på att den snabbare spridningen av tau gör att fler kvinnor än män drabbas av demens på grund av Alzheimer. Framtida experimentella studier blir viktiga för att förstå varför det är så,” fortsätter Oskar Hansson som är huvudansvarig för studien. Oskar Hansson är professor i neurologi på enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Den nyligen publicerade studien är resultatet av ett lyckat samarbete mellan olika forskningsledare inom MultiPark. Dessutom har nätverket stöttat infrastrukturerna för hjärnavbildning som behövts för att undersökningarna skulle gå att genomföra. Eftersom hälften av alla MultiParks forskningsledare bedriver molekylär forskning skulle det vara möjligt att experimentellt undersöka orsakerna bakom de kliniska upptäckterna. Publikation “The accumulation rate of tau aggregates is higher in females and younger amyloid-positive subjects”

Brain, Volume 143, Issue 12, December 2020, Pages 3805–3815,
https://doi.org/10.1093/brain/awaa327

Kontakt
Ruben Smith, specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus och docent i neurologi vid
Lunds universitet, MultiPark
E-post: [email protected]

Liknande poster

Upptäckt visar hur inflammation sprids snabbt i kroppen

Forskning om diagnosmetod för Alzheimer får 10 miljoner av Torsten Söderbergs Stiftelse

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer