Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Satsning på skånsk Alzheimerforskning

Region Skånes styrelse beslutade 29 april att inrätta en plattform för kliniska prövningar inom Alzheimers sjukdom.

I linje med Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt bidrar Regionstyrelsen till etableringen av en plattform för läkemedelsprövningar mot tidig Alzheimers sjukdom. Målsättningen för plattformen är att göra Region Skåne världsledande inom området och att erbjuda patienter med Alzheimers bättre vård och snabbare tillgång till nya läkemedel.

Regionstyrelsen anslår tre miljoner kronor årligen till plattformen i tre år under perioden 1 september 2021 till 31 augusti 2024 tillsammans med ett externt bidrag från Bill Gates Ventures som täcker 2 miljoner kronor per år för samma period.

– Under pandemin får vi inte glömma bort de många andra sjukdomar som finns, inte minst bland våra äldre. Förhoppningsvis kommer detta bidra till en framtid där Region Skåne både erbjuder en bättre vård och blir mer attraktiv som arbetsgivare för specialister när forskningen utvecklas säger Anna Jänke (M), regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

– Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och drabbar allt fler svenskar i takt med att befolkningen blir äldre. Att drabbas av sjukdomen innebär en stor förändring, även för de anhöriga. Det behövs mer kunskap för att förstå mekanismerna bakom sjukdomen och hitta nya läkemedel för fler friska år i livet. Genom att erbjuda individer med ökad risk för demenssjukdom att ingå i kliniska studier för nya läkemedel kan vi på samma gång förbättra vården och stärka demensforskningen, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Dels får de skåningar som deltar i de kliniska prövningarna tidig tillgång till nya läkemedel men jag ser även att så fort ett läkemedel mot tidig Alzheimers sjukdom blir godkänt kommer Region Skåne vara bland de första att erbjuda detta som en del i alla skåningars vårdutbud. Region Skåne har en unik möjlighet att redan i forskningsstadiet skapa en metod för att tidig upptäckt i primärvården och snabb remittering till specialistvården, säger Anna Mannfalk (M), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– I Skåne finns redan idag forskare som är världsledande på att utveckla nya verktyg för att tidigt upptäcka risken för demenssjukdomar som Alzheimer. Den specialiserade sjukvården, universiteten och det skånska life science-klustret behöver en gemensam arena för att utveckla lösningar tillsammans. Genom att bygga upp en plattform för läkemedelsprövningar mot tidig Alzheimers sjukdom och binda samman all den kompetens som finns i vår region kan vi också attrahera globala företag och forskare till Skåne, säger Louise Eklund (L), regionråd och förste vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Liknande poster

Prövning som inriktar sig på glioblastom hjärncancer

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Patienten mer engagerad när rehab i Ängelholm tänker nytt