Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ryggmärgsstimulering kan användas om inget annat hjälper

MTP-rådet (Medicintekniska produktrådet) har på uppdrag av regionerna utvärderat produkter för ryggmärgsstimulering, det vill säga elektrisk stimulering av ryggmärgen för att lindra långvarig smärta. I en rekommendation till regionerna framhåller MTP-rådet att vissa produkter kan användas i de fall konventionell smärtbehandling inte hjälper.

MTP-rådet rekommenderar regionerna att avstå från generell behandling med ryggmärgsstimulering eftersom det saknas klinisk evidens som visar på positiva hälsoeffekter. De tre produkter som dock kan användas när konventionell smärtbehandling inte hjälper är: Intellis från Medtronic, Proclaim från Abbot och Wavewriter från Boston Scientific. Totalt uttalar sig rådet om fem produkter. De övriga två produkterna som var med i urvalet, men som inte rekommenderas är Senza IPG från Nevro och Evoke från Saluda Medical. Anledningen är att företagen avstod från att medverka i utvärderingen.

– Ryggmärgsstimulering kan ha positiva effekter för enskilda patienter. Men när vi granskat det vetenskapliga underlaget, som för övrigt är ganska tunt, är de kliniska effekterna av ryggmärgsstimulering generellt sett osäkra. Och det är därför vi utformat rekommendation som vi gjort, säger Ulrica Fjärstedt, ordförande i MTP-rådet.


Bild: Medtronic

Studier efterlyses
Det saknas information om hur många som behandlas med ryggmärgsstimulering i Sverige. Patienter med långvarig smärta är en stor grupp. En mindre del av denna grupp har neuropatisk smärta, och bland dessa finns de som kan vara aktuella för behandling med ryggmärgsstimulering. Andelen patienter med neuropatisk smärta som behandlas med ryggmärgsstimulering är okänd. Kostnaderna för användningen av ryggmärgsstimulering är betydande och det varierar i vilken utsträckning regionerna använder metoden idag.

– Vi hoppas nu att rekommendationen blir ett stöd för regionerna och en vägledning vid val av behandlingsmetod för smärtlindring på det här området. Vi efterlyser också studier på området som kan visa på kliniska långtidseffekter jämfört med de behandlingsmetoder som vanligtvis används idag, säger Ulrica Fjärstedt.

Om ryggmärgsstimulering
Ryggmärgsstimulering innebär att en dosa, lik en pacemaker, implanteras under huden vid ryggslutet och via en elektrod skickar elektriska impulser in i ryggmärgen. Impulserna blockerar smärtsignalerna att nå hjärnan och på så sätt upplever patienten en smärtlindring. Stimulatorn kan programmeras och anpassas efter patientens behov.

Om MTP-rådet
MTP-rådet verkar för ordnat införande av medicinteknik och är regionernas samverkansmodell för medicinteknik inom Nationellt system för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård.