Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att uppdatera demensstrategin

I takt med att vi lever allt längre förväntas antalet personer som insjuknar i en demenssjukdom fördubblas till år 2050. Det innebär stora utmaningar för vården och omsorgen. Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en utvecklad nationell demensstrategi för att kunna möta framtida utmaningar.

– I dag lever 130.000–150.000 personer med demenssjukdom i Sverige. Det växande antalet personer med demenssjukdom ställer ökade krav på vården och omsorgen om personer med demenssjukdom till exempel när det gäller resurser, kompetens, forskning och utveckling. Det råder idag också stora skillnader mellan och inom regioner, men också mellan och inom kommuner i att uppnå en jämlik vård och omsorg för personer med demenssjukdomar. Det här är saker som den uppdaterade strategin behöver adressera, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Den nuvarande strategin är från 2018 och är en strategi med fokus på omsorg om personer med demenssjukdom. För att möta utmaningarna anser regeringen att den nya strategin behöver breddas och även innefatta viktiga delar av både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Underlaget ska även innehålla främjande och förebyggande perspektiv. Det finns i dag forskning som visar att vissa levnadsvanor kan ge ett visst skydd mot demenssjukdom.

Regeringen har tidigare i år avsatt 8 miljoner kronor i medel till Svenskt Demenscentrum, Registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) och Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar för att stärka arbetet mot demens. Regeringen har även genom det så kallade Äldreomsorgslyftet avsatt medel som bland annat kan användas för att utveckla personalens kunskap och kompetens inom området.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 29 februari 2024.

Liknande poster

Screening för dödlig sjukdom ska rädda liv

Läs mer...

Uppdaterade nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom

Läs mer...

Nya nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Läs mer...