Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rapport från 23rd European Stroke Conference Nice 6-9 Maj 2014

Nästan 4000 deltagare från huvudsakligen Europa men även Nordamerika, Asien, Australien och övriga delar av världen deltog i den 23:e Europeiska Strokekonferensen i Nice i maj 2014. Liksom tidigare år var utbudet av vetenskaplig information mycket stort och av hög kvalitet. Denna typ av möten är mycket värdefulla av flera skäl: de tar upp nya forskningsresultat; de betonar vilka områden som är mest aktuella och angelägna i dag; och de ger möjlighet att utbyta synpunkter och diskutera med personer från andra centra. Nedan följer ett referat med ett urval av några områden som väckte uppmärksamhet i Nice, med tonvikt på resultat från kliniska prövningar. Många andra intressanta ämnen togs också upp och flera forskare från Sverige hade värdefulla bidrag. Abstractboken från konferensen finns att tillgå på
http://www.esc-archive. eu/Nice14_scientific_programme/ index.html. De referenser inom parentes som börjar med en siffra hänvisar till motsvarande sida i abstractboken.

 

Läs hela referatet som PDF

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke