Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny avhandling om urinvägskomplikationer hos patienter med traumatisk ryggmärgsskada

Hallå där, Elisabeth Carlsson Farrelly, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS. Den 16 december försvarar du din avhandling ”The Stockholm Spinal Cord Uro Study”. Vad handlar den om?

Porträtt av Elisabeth Carlsson Farrelly, doktorand vid NVS, som disputerar den 16 december 2021.

Elisabeth Carlsson Farrelly, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS, som disputerar den 16 december 2021. Foto: Annika Clemes

Ryggmärgsskada är ett allvarligt tillstånd som påverkar funktionen i många av kroppens organ.  Sekundära komplikationer i urinblåsan och njurarna är några av de vanligaste problemen, som kan leda till omfattande sjuklighet och påverka livskvaliteten negativt. På längre sikt finns en risk för nedsatt njurfunktion.

Min avhandling fokuserar på urinvägskomplikationer i den regionala patientpopulationen med traumatisk ryggmärgsskada i Stockholms län. Den är baserad på deltagande i årskontroller vid Spinalismottagningen, som är en specialiserad mottagning för ryggmärgsskadade. Objektiva data samlades in från kliniska undersökningar och patientjournaler. Patientrapporterade data erhölls från en enkät om urinvägskomplikationer under föregående år.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Å ena sidan rapporterade mer än 50% att de inte hade haft några urinvägskomplikationer under föregående år. Å andra sidan upptäckte vi att en fjärdedel hade tecken på njurkomplikationer, som vanligen utvecklas i det tysta under flera år. Urinvägsinfektion var den vanligaste komplikationen och de rapporterade symtomen var i flera fall allvarliga.

Tidigare kända riskfaktorer för urinvägskomplikationer, såsom högre neurologisk skadenivå och mer komplett skada, verifierades i den regionala patientpopulationen. Vi fann också fler riskprofiler som var relaterade till kateteranvändning för blåstömning, urodynamiska reflexmönster under blåsfyllnad och tiden med kronisk ryggmärgsskada.

Vi utvärderade urologisk kirurgi som hade ägt rum under 50 års tid. Under denna tid förbättrades resultaten och andelen komplikationer minskade. Kirurgiska metoder utvecklades och den årliga uppföljningen, som startade 1995, medförde att behov av kirurgi kunde upptäckas tidigare. Vi identifierade riskfaktorer för njurfunktionen som bör uppmärksammas inför urologiska ingrepp.

Hur kan den kunskapen bidra till att förbättra människors hälsa?

Avhandlingen visar på vikten av uppföljningsprogram för personer med ryggmärgsskada för att bibehålla bra urinvägsfunktion och undvika allvarliga symtom, svår kirurgi och njurskador. Den regelbundna uppföljningen kan utvecklas ytterligare med hjälp av våra resultat. Den nya kunskapen ger incitament att skapa bättre blåstömningsmetoder för att förebygga urinvägsinfektioner och behov av urologisk kirurgi.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Ja, jag ser fram emot att fortsätta med forskning och utveckling för att minimera de vanligaste urinvägskomplikationerna hos personer med ryggmärgsskada och med andra neurologiska sjukdomar.